Endringen går i hovedsak ut på å legge inn noen nye arealformål for å konkretisere rundt utbygging av området ved å legge inn egne arealformål («fritidsbebyggelse» for rorbuer og «næringsområde» for servicebygg), samt justering av avkjørsel til fylkesveg og forlengelse av adkomstvei til havna. Det er også regulert inn grøntareal mellom adkomstvei/parkering og småbåthavn/rorbuer.  

Endringen av ansees ikke å gå ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Planendringen kan behandles etter enklere regler, jf. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Forslag til endring av plan legges ut til begrenset høring i 2 uker. Parter som blir direkte berørt tilskrives i eget brev. Høringsfristen er 10.05.2021.

Merknader og uttalelser til planprogrammet sendes til: Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 Storsteinnes.

Vedlegg:

Høringsannonse - planendring - Aursfjord båthavn.pdf

Plan 154 Aursfjord båthavn Detaljreguleringsplan rev 25.02.2021.pdf

Plan 154 Aursfjord båthavn Planbeskrivelse rev 25.02.2021.pdf

Plan 154 Aursfjord båthavn Planbestemmelser rev 25.02.2021.pdf