Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4 varsles det herved om:
- Igangsetting av arbeid med plan 1933-272 Områdeplan datasenter Stormoen.
- Planprogram til offentlig ettersyn.
- Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Dokumenter:

10209318_Detaljregulerings datasenter Stormoen_Avklaring forholdet til K....pdf

10209318_Detaljregulering_datasenter_Stormoen_planinitiav_080219.pdf

10209318_Områdeplan datasenter Stormoen_Varsel om oppstart_110619.pdf

10209318_Områdereguleringsplan-datasenter_Stormoen__forslag_til_planprog....pdf

Referat fra oppstartsmøte regulering 23.05.19_Signert Nordkraft.pdf

Særutskrift Forhåndsvurdering reguleringsplan gnr bnr 36 6 - 36 26 ....pdf

Høringsfrist
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet, planprogrammet eller
forhandlinger om utbyggingsavtale, bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS på
tromso@multiconsult.no, med kopi til Balsfjord kommune på postmottak@balsfjord.kommune.no innen
11.08.19.