Kommunen inviterer berørte parter til å komme med innspill i sakens anledning.

Endringen av forskriften skal opp til politisk behandling i formannskapet i januar.
Høringsfristen er satt til 28.desember 2014. Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til Postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

Fellingsstatistikk Balsfjord kommune 2007-2013.pdf
Forskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord kommune, Troms.pdf
Forslag til nytt forskriftsminsteareal-2014.pdf
Mål og rammer for elgforvaltningen i balsfjord kommune for planperioden 2012 - 2015.pdf
kart_minsteareal.pdf