med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

Planforslaget blir med dette lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 21.januar-4.mars 2015.

Høringsfisten er, etter vedtak i styringsgruppen for kystplan Tromsøregionen, utsatt til fredag 20.03.15

Dokumenter:

5133445_Bestemmelser_høring.pdf
5133445_KU ROS_høring.pdf
5133445_Planbeskrivelse_høring.pdf
Høringsbrev.pdf
Vedtak og saksutredning.pdf
5133445_Plankart_Tromsoregionen_NO.pdf
5133445_Plankart_Tromsoregionen_NV.pdf
5133445_Plankart_Tromsoregionen_Oversikt.pdf
5133445_Plankart_Tromsoregionen_SO.pdf
5133445_Plankart_Tromsoregionen_SV.pdf

Høringsforslaget til interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen består av følgende dokumenter:

  • Planbeskrivelse, datert 20.01.2015
  • Bestemmelser og retningslinjer, datert 20.01.2015
  • Plankart, datert 20.01.2015
  • Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.01.2015
  • Saksframlegg og vedtak

Det er lagt til rette for kartinnsyn på internett, det blir anbefalt å bruke denne innsynsløsningen, følg linken: http://bit.ly/1BHfqw4

Det blir arrangert åpne folkemøter under høringen.

Tid

Kommune

Lokale

Mandag 09.02. kl 18.00

Tromsø

Rådhuset, Tromsø

Tirsdag 10.02. kl 17.30

Målselv

Rådhuset, Moen

Tirsdag 10.02. kl 20.00

Balsfjord

Rådhuset, Storsteinnes

Onsdag 11.02. kl 18.30

Lyngen

Lyngen havfiske & tursenter, Nordlenangen

Torsdag 12.02. kl 18.30

Karlsøy

Rådhuset, Hansnes

 

Merknader til planforslaget skal sendes til Norconsult på epost til post.bergen@norconsult.no, eller per post til Norconsult, Postboks 1199, 5811 Bergen, innen 20.mars 2015.