Hjemmetjenesten Nordkjosbotn består av hjemmesykepleie,  Kløverlund alderspensjonat og eldreboliger.

Det ytes tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og miljøarbeid.   Kløverlund og eldreboligene utgjør tilsammen 13 leiligheter.

Geografisk omfatter enheten Nordkjosbotn, Tamokdal, deler av Seljelvnes, Lakselvdal, Kila med grense Storfjord og til Sandbukt.

Leder for enheten er Bente Seljelv - telefon 77 72 22 42 / 905 03 160
Fagleder Nordkjosbotn: Marit Theodorsen - telefon 950 65 630

Hjemmesykepleien Nordkjosbotn: - telefon 480 33 680

Hjemmetjenesten Laksvatn
tur Svartnes  034  Avdelingen består av hjemmetjeneste og Laksvatn eldresenter med 6 boenheter.
Det ytes hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing, formidling av tekniske hjelpemidler til hjelpe- og pleietrengende i området østsiden av Balsfjorden fra Seljelva og nordøstover til kommunegrensen mot Tromsø. 

Kontaktinfo:
Avdelingsleder Laksvatn 
Bente Norheim - telefon  77 72 87 18 / 995 77 424

Laksvatn eldresenter - telefon 77 72 34 00

Besøksadresse hjemmetjenesten Laksvatn
Laksvatnveien 5
9042 Laksvatn