Vi har i dag 3 fylkesveistrekninger i Balsfjord som ikke har fast dekke.


288 Nordbyvatn – Sand (Fjellbygda)
283 Storsteinnes – Aursfjord (Furudalen)
287 Tennes – Middagsbukt

Ved forrige behandling, mars 2004 ble vegene prioritert i nevnte rekkefølge

Vurdering:
Det er viktig at kommunen har en god infrastruktur for å sikre utvikling i tradisjonelle næringer, reiseliv og andre næringer. Dette er også en forutsetning for en bosetting som skal sikre variasjon og mangfold, livskvalitet og trygghet i befolkningen.

I kommunestyret 2. mai 2007 vedtok vi strategier for den nye fylkesvegplan som er oversendt fylket. Det viktigste for Balsfjord kommune er at prinsipp og kriterier for inndeling og klassifisering av fylkesvegnettet blir endret. Så lenge våre vegstrekninger befinner seg i klasse 3 – Øvrige fylkesveger, vil ikke veier i Balsfjord komme i betraktning med dagens begrensede bevilgninger til investeringer/fastdekkelegging. Man håper derfor at den påvirkning både Balsfjord kommune og Regionrådet for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy har utøvd i perioden for å få veger til f.eks landbruk opp på nivå 2 Viktige veger for næringslivet, fører frem. Dessuten er det av aller største betydning at fylkets bevilgninger til asfaltering blir økt betraktelig.

I vårt strategivedtak av 2. mai er alle strekningene i Balsfjord beskrevet både i forhold til transportavhengige næringer, reiseliv og transportårer for å knytte sammen bo og arbeidsmarkedsregioner.

Alle de gjenstående vegstrekninger i Balsfjord er viktig for de som bor der, de som driver næringsvirksomhet og som kjører veien til og fra jobb. Saken legges fram uten innstilling og kommunestyret bes om å prioritere innenfor de nevnte vegstrekninger.

Ordførerens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

Behandling i Kommunestyret - 18.09.2007:
Fellesforslag fra SP/Krf/AP/SV og KP/V
Balsfjord kommunestyre vedtar følgende prioritering av fylkesveier i Balsfjord kommune:
1. 288 Nordbyvatn – Sand
2. 283 Storsteinnes – Aursfjord
3. 284 Tennes – Middagsbukt.
Balsfjord kommunestyre krever at Troms fylkeskommune som vei-eier om å ta ansvar for ekstraordinær vedlikehold på fylkesveiene i kommunen, som pr. i dag mangler et akseptabelt grusdekke på store deler av strekningen, slik at det er vanskelig med å høvle veien videre.

Budsjettrammene til oppgradering/asfaltering av fylkesveier må økes betraktelig slik at veistrekninger som i dag har dårlig grusdekke kan oppgraderes i planperioden.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.09.2007:

Balsfjord kommunestyre vedtar følgende prioritering av fylkesveier i Balsfjord kommune:
1. 288 Nordbyvatn – Sand
2. 283 Storsteinnes – Aursfjord
3. 284 Tennes – Middagsbukt.
Balsfjord kommunestyre krever at Troms fylkeskommune som vei-eier om å ta ansvar for ekstraordinær vedlikehold på fylkesveiene i kommunen, som pr. i dag mangler et akseptabelt grusdekke på store deler av strekningen, slik at det er vanskelig med å høvle veien videre.

Budsjettrammene til oppgradering/asfaltering av fylkesveier må økes betraktelig slik at veistrekninger som i dag har dårlig grusdekke kan oppgraderes i planperioden.