De nye retningslinjene for prisvurdering av konsesjonsbelagt landbrukseiendom kommer fram i et rundskriv Landbruks- og matdepartementet sender ut i disse dager. Her heter det at prisvurdering skal gjennomføres når avtalt pris er over 1,5 millioner kroner.

- Priskontroll er et viktig virkemiddel for å holde prisene på landbrukseiendommer på et nivå som er med å sikre kjøpers drifts- og inntektsmuligheter. Samfunnet bidrar med inntektsmuligheter og rammevilkår gjennom jordbruksavtalen. Da er det nødvendig for samfunnet også å ha kontroll med prisnivået på landbrukseiendommer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Bebygde bruk med mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog som er omfattet av bestemmelsene i rundskrivet når avtalt pris er over 1,5 millioner kroner. De gamle bestemmelsene satte grensen på 0,75 millioner kroner.

Videre er det bestemt at den øvre rammen for tillegg av boverdi økes fra 0,5 millioner til 1,5 millioner kroner.

I 2008 ble omlag hver 4. landbrukseiendom omsatt for mellom 0,75 millioner og 1,5 millioner kroner. Totalt var drøyt 60 prosent av salgene under 1,5 millioner.

Stimulere omsetning
Oppjustering av den nedre beløpsgrensen for prisvurdering åpner for at mindre eiendommer hvor boligfunksjonen er mer framtredende enn næringsaspektet blir omsatt til en pris som ligger nærmere markedsverdi.

- Endringene bidrar til at vi får et enklere regelverk for prisvurdering. Jeg vet også at mange nordmenn har en drøm om å få kjøpe seg et bruk. Håpet er at disse endringene skal gjøre det mulig å øke omsetningen av landbrukseiendommer slik at flere kan få realisert denne drømmen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Det nye rundskrivet fastsetter endringer i forhold til tidligere rundskriv M-3/2002, M-7/2002 og M-4/2002.

Landbrukseiendom: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hever grensa til det dobbelte for når det kreves prisvurdering ved salg av landbrukseiendom.