Når kreves reguleringsplan?

Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan.  Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.  Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel.  Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.  Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte sektor for plan og utvikling.

Planprosessen.

  1. Oppstartmøte.  (Anmodning om forhåndskonferanse er gebyrbelagt)
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides)
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer og berørte parter og annonse i avisa.
  4. Utarbeidelse av planen.
  5. 1. gangs behandling.
  6. Offentlig ettersyn/høring
  7. 2. gangs behandling
  8. Sluttbehandling, med endelig vedtak av planen i kommunestyret.  Det er mulig å klage på kommunestyrets vedtak.

Behandlingstid.

Det tar omtrent ett år fra varsel om oppstart av planarbeid til planen er vedtatt av kommunestyret.  Saksbehandlingstiden vil avhenge av tiden forslagsstiller bruker å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre.