Forskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord kommune, Troms

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer. Klikk her for å se om det finnes en ajourført versjon.


DATO:

FOR-2012-04-25-383

KATEGORI:

MV (Miljøvern/vilt)

PUBLISERT:

II 2012 hefte 2

IKRAFTTREDELSE:

2012-04-25

ENDRER:

FOR-2001-05-08-489

GJELDER FOR:

Balsfjord kommune, Troms

HJEMMEL:

LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8

KUNNGJORT:

2012-05-03      kl. 14.55

RETTET:

 

JOURNALNR:

2012-0116

KORTTITTEL:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord kommune, Troms

Hjemmel: Fastsatt av Balsfjord formannskap 25. april 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

       Minsteareal for elgjakt i Balsfjord kommune er som følger:

Kommune/Del av kommune

Minsteareal i daa

 

Balsfjord

 

Øst for Balsfjorden avgrenset av kommunegrense mot Tromsø, i øst og sør avgrenset mot Målselv og Storfjord kommuner, i vest mot Sagelva/Sagelvvatn og fylkesveg 296 og E6 mellom Sagelvvatn - Takvatn og Takvatn mot Målselv kommune

6 000

Balsfjord

 

- Resten av kommunen

10 000

       Forskriften trer i kraft straks med gyldighet fra og med jaktsesongen 2012. Samtidig oppheves det som gjelder Balsfjord kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Skjervøy kommuner, Troms.


Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.