Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) ved Oslo Universitetssykehus(OUS). Øvrige partnere i prosjektet er ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Balsfjord kommune, Helse Nord IKT, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo(UiO), kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Prosjektleder er prof. Cornelia Ruland og forsker Deede Gammon, SPS/OUS. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Connect står for: "Care Online: Novel Networks to Enhance Communication and Treatment"

Bedre samhandling, koordinerte helsetjenester og forebygging og styrking av pasienters egenkompetanse er utpekt som prioriterte satsingsområder i Samhandlingsreformen. Connect-prosjektene bidrar til å nå disse målene. Gjennom Connect utvikles tjenester der helsepersonell kan koples til nettbasert verktøy og kommunisere med så vel pasienter som med hverandre på ulike behandlingssteder og -nivå, uavhengig av hvor pasienten befinner seg. Connect utvikles også for mobile enheter.

Balsfjord Kommune er med i 3 prosjekt som har basis i Connect: Connect-kreft, PsyConnect og Connect Friskliv.

Connect Kreft: Balsfjord Kommune vært med siden 2010. Systemet har i den tiden blitt utprøvd i kommunen og  tilpasset brukernes behov. Vi har hatt med totalt 18 deltagere som har brukt systemet i større eller mindre grad, alt etter behov i forhold til sin sykdomssituasjon.

En del av deltagerne har også vært med på å gi sine bidrag i forskningen rundt utviklingen av Connect for mobiltelefon og nettbrett. Prosjektet er ikke formelt avsluttet enda da man jobber med IT-løsninger som skal gi mulighet for i innføre det som fast tjenestetilbud.

ReConnect: Nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykiske helsetjenester. Dette prosjektet har foreløpig 9 brukere i Balsfjord Kommune. ReConnect er et verktøy der hensikten er å støtte brukere av psykiske helsetjenester til mestring i hverdagen i samhandling med helsepersonell. Her har man inntil nå testet ut en type individuell plan, Connect Plan, som er en personlig plan for brukeren, til hjelp for han og hans hjelpere. Høsten 2014 vil man gå i gang og teste ut selve ReConnect-systemet som er tilpasset brukere av psykiske helsetjenester.

Connect Friskliv: I dette prosjektet tester man ut Connect Plan. Her deltar Frisklivdeltakere som har eller har hatt friskliv-resept. Målet er å kartlegge nytte og effekt for deltakeren og Frisklivveileder, avdekke funksjoner som ikke er hensiktsmessige og foreslå nye som er mer tilpasset frisklivbrukeren. Målet er å danne et grunnlag for å utvikle et verktøy for Frisklivsentraler i Norge. Dette prosjektet startet i januar 2014 og vil gå ut året. Vi har 14 deltagere som tester ut verktøyet og gir tilbakemeldinger til prosjektansvarlige.

Hvis noen er interessert i å delta i prosjektet kan man ta kontakt med koordinator

Karin Sørli, 90965489