En forhåndskonferanse er et møte mellom deg som tiltakshaver, og/eller eventuelt din representant (ansvarlig søker) og kommunen. Målet med forhåndskonferansen er å avklare rammebetingelser for tiltaket. Les mer om forhåndskonferanse i plan- og bygningsloven pbl § 21-1 og i byggesaksforskriften SAK10, kapittel 6.

Anmodning om forhåndskonferanse gjøres skriftlig via link under. Anmodningen skal inneholde en skriftlig redegjørelse av planlagte tiltak. Det skal også legges ved nødvendig materiale som klargjør det planlagte tiltakets omfang og bruk, herunder kart og tegninger. Dette for at saksbehandler skal kunne forberede seg best mulig.

Anmodning om forhåndskonferanse:
link til elektronisk skjema for å be om forhåndskonferanse

Etter at anmodning om forhåndskonferanse er sendt inn, vil tiltakshaver og eventuelt ansvarlig søker vil få tilsendt innkalling til forhåndskonferansen. Dersom det er behov for det, vil andre fagmyndigheter også bli innkalt.

Pris for tjenesten:

Behandling av saker etter plan- og bygningsloven er gebyrlagte tjenester.

Betalingsregulativ 2013_vedtatt k-sak 140.12_121212.pdf  (nytt regulativ for byggesak er under behandling)