Hvem/hva er omfattet av ordningen:

 • Ordningen gjelder for unge førstegangsetablerere i Balsfjord kommune. Ung ansees i denne sammenheng til gjelde tom året søker fylles 33 år. Kriteriene anses som oppfylt i de tilfeller etableringen gjelder par og en av søkerne er under 34 år
 • Ordningen gjelder bygging av egen bolig eller kjøp av egen bolig.
 • Boligen skal være av normal standard.

Hvem/hva er ikke omfattet av ordningen:

 • Ordningen gjelder ikke bygging av flermannsbolig for utleie eller salg.
 • Ordningen gjelder ikke bygging av fritidsbolig.
 • Ordningen gjelder ikke påbygg, tilbygg eller renovering av eksisterende bolig. Tilskuddet gis ikke til firma.

Tilskuddsbeløp

Det gis et tilskudd på kr 100 000,-pr bolig.

 • Tilskuddet kan ikke brukes til nedbetaling av annen gjeld
 • Ved nybygg må byggestart være igangsatt innen 1 år etter vedtaksdato. Hvis ikke faller tilskuddet bort i sin helhet, og må tilbakebetales.
 • Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter utbetaling, må tilskuddet tilbakebetales med 1/5 for hvert år av resterende boplikt Tilskudd kan kun innvilges en gang pr. etablerer.

Vilkår for utbetaling:

 • Ved utbetaling av tilskuddet må søker være folkeregistret i kommunen.
 • Utbetaling av tilskuddet til nybygg skjer etter fremvisning av byggetillatelse. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må forvises etterskuddsvis for å ivareta botidplikten.
 • Ved kjøp av bolig utbetales tilskuddet etter fremvisning av tinglyst kjøpekontrakt.

Saksbehandling:

 • Søknad om tilskudd sendes kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevante i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen.
 • Ved nybygg må søknaden inneholde planskisse for bolig og tomt, kostnadsoverslag og en finansieringsplan.
 • Ved kjøp av bolig må underskrevet kjøpskontrakt og finansieringsplan vedlegges søknaden.
 • Søknader behandles og avgjøres fortløpende og refereres som delegert sak

Søknadene avgjøres av rådmann, og regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klager behandles av formannskapet.