Balsfjord har fått engasjerte tilflyttere! Vi har mottatt klær og møbler som blir satt stor pris på. Så takk til alle som har bidratt!

Det er bla. flyktningtjenesten, voksenopplæringa, helsetjenesten og NAV som bidrar i etablering, og oppfølging av de bosatte de første to årene. Jeg har vært fast ansatt som flyktningkonsulent i 100% stilling siden 01. januar 2015. Det er i 2016 ansatt en person i 50% stilling som flyktningkonsulent, og en person i 50% som miljøarbeider. Bosettinga fører til økte ressurser også på voksenopplæringa, i helsesøstertjenesten og NAV.

Kommunestyret i Balsfjord vedtok å bosette 20 flyktninger i 2015. Vi nådde målet, og bosatte familier med små barn fra Syria, Eritrea og Somalia. Til sammen 8 voksne og 12 barn. Alle er bosatt på Storsteinnes i kommunale boliger.

Vedtaket fra kommunestyret for 2016 er også 20 personer, og vi har frem til nå bosatt tre personer fra Eritrea. Videre bosetting skjer når boliger er på plass. Kommunen er bedt om å bosette noen enslige mindreårige (mellom 15-18 år) som en del av antallet på 20 stk. for 2016, noe kommunestyret må ta en avgjørelse på. Da er det evt. med tanke på bofelleskap med rundt 5 ungdommer.

Hverdagen til våre nye sambygdinger

De som bosettes har rett og plikt til deltakelse i et helårig (5 uker ferie) og fulltids (37,5 timers uke) introduksjonsprogram over 2 år. Målet med programmet er å kvalifisere deltakerne til ordinær jobb, eller ordinær utdanning. Alle må gjennom obligatorisk norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap, med en avsluttende test.  Alle starter noen dager etter bosetting på norskopplæring som er i regi av Voksenopplæringa, på full tid. Etter hvert kan tiltakene blir forskjellige, ut i fra målsetting om jobb eller skole. Boveiledning og økonomi er viktige tema i undervisninga. Basseng og svømmeopplæring er en del av programmet til noen av deltakerne.

En del av språkopplæringa kan være noe vi kaller språkpraksis 1-5 dager per uke. Språkpraksis er et pedagogisk virkemiddel som en del av voksenopplæringa. Skolen kontakter aktuelle bedrifter, og ber om språkpraksisplass for en/flere deltakere. Målet er å lære språket i praksis gjennom deltakelse i arbeid. Eleven må da skrive loggbok hver dag, og vil jobbe med språket fra språkpraksis, også på skolen. Det er ikke noen økonomiske virkemidler med dette tiltaket, hverken for bedriften, eleven eller skolen. Vi håper det kan være en vinn-vinn situasjon der bedriften får noen hjelpende hender av motiverte folk, og eleven får bedret sine språkferdigheter og samtidig kjennskap til norsk arbeidsliv. Vi opplever stort engasjement fra elevene for å komme i jobb!

Programmet skal tilpasses den enkelte deltaker slik at kvalifiseringen rettes mot den enkeltes mål om jobb eller videre utdanning. Noen ønsker å gå videre på  skole, og tar nå grunnskolefag på voksenopplæringa. Når de er ferdige i program og klar for videregående opplæring/andre studier, kan de søke om studielån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Andre ønsker å komme så raskt som mulig ut i jobb, og forsørge seg selv og familien.

Håper vi i Balsfjord ser muligheten og ressursen vi har i de menneskene som bosetter seg her, og gjerne vil ha jobb!

Fritid

En stund etter bosetting prøver vi å finne vennskapsfamilier/vennskapskontakter til alle, som et bidrag til integrering. Et tiltak som er veldig attraktivt! Vi har også fått henvendelser fra en del frivillige som bidrar som leksehjelp, som også er veldig populært. Det å bli kjent med nye mennesker kan være spennende og interessant for små og store. Er det noen som har noen timer i måneden til overs, og synes det høres interessant ut å bli kjent med de vi  bosetter, formidler vi gjerne kontakt!

To unge menn har startet å trene med A-laget, andre trener på treningsstudio, og noen går i bassenget. Mange av de bosatte har små barn som gjør at de vil vente med fritidsaktiviteter inntil videre. Det har for de fleste vært en lang reise frem til bosettingen i Balsfjord, og alle formidler at de synes det er godt å «lande» i Balsfjord. Reisen er slutt, og de vil nå skape en ny hverdag for seg og sine.

Det er også noen utfordringer med å bli bosatt i Balsfjord med små barn, uten tilgang til gode bussforbindelser, eller bil. Barna blir heldigvis inviterte i bursdager o.l. til andre barn, men det oppstår ofte problemer med skyss. Så tilby skyss om du kan J Det er også spennende arrangementer rundt om i kommunen som ikke er tilgjengelig for de uten bil. Tenk gjerne å tilby skyss om du kan.

Flere er kommet i gang med  lesing og forberedelser til bilsertifikat. De ser at mulighetene for jobb øker dersom de har bil. Utfordringen er at de ikke får øvelseskjøre for å få ned antall betalte kjøretimer. De kan ikke ta flere kjøretimer enn lommeboka klarer til enhver tid, og da vil det ta lang tid. Det er en norsk dame som øvelseskjører med en somalisk dame, en kontakt begge har glede av! Er det noen fler som kan bidra med øvelseskjøring vil det bli satt veldig pris på! Noen har kjørt bil tidligere i eget hjemland i flere år, andre er helt ferske sjåfører. Ta gjerne kontakt om det er noe du er interessert i å bidra med J

Om det er spørsmål ang. flyktningtjenesten, er det bare å ta kontakt! Det er viktig for oss med tilbakemeldinger på hvordan det går i Balsfjord med våre nye innbyggere, stort og smått. Det hjelper oss i videre arbeid. Om ett år er de første ferdig i program, og noen skal ut på arbeidsmarkedet etter to års kvalifisering. Da blir noen av dere kanskje kollega til de som nå er bosatt. Ta dem vel i mot – om det er språkpraksis, jobb eller andre arena.

Er du nysgjerrig på  å høre mer om å bli vennskapskontakt, leksehjelp, øvelseskjøring eller har andre ting du tenker på ifb. med bosetting av flyktninger,  ta gjerne kontakt!

Elisabeth Mikkelsen
Flyktningkonsulent
tlf 77 72 21 05  / 918 98 683  elisabeth.mikkelsen@balsfjord.kommune.no