Balsfjord kommune innførte behovsprøvd feiing fra 1 Januar 2005.  Dvs at feieintervallene fra bolig til bolig vil variere fra en gang pr år til hvert 4 år.

Vurderingsgrunnlag for feiehyppighet. Faste kriterier kan settes på grunnlag av:

-       type bebyggelse

-       type fyringsanlegg/ildsted

-       brenslets art(fast,flytende)

-       fyringsvaner/fyringsmønster

-       mengde sot i skorsteinen pr ildsted

-       trekkforhold

-       dannelse av blanksot

 På dette grunnlag har feieren satt opp følgende gradering av behovet for Feiing. Feiing hvert år (mye sot/beksot), hvert 2 år (noe sot), hvert 3 år (litt sot), hvert 4 år ( svært lite sot).

I tillegg foretar feieren tilsyn på bolig og ildsted hvert 4 år. Jfr § 7 -3 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Skulle det være eventuelle spørsmål kontakt feieren på 777 22108 /905 68 040 eller brannmesteren på 77 22106.

 

Med vennlig hilsen

Logo.bmp

 

Morten Nilsen

Brannmester

Telefon 77 72 21 06  Mobil 909 16 695

E-post: morten.nilsen@balsfjord.kommune.no