Mindre fasadeendringer

Mindre fasadeendringer er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt jf. pbl § 20-3 e)

Vilkår for at endringen en unntatt søknadsplikt:

  • Fasadeendringen er i samsvar med gjeldende plan
  • Fasadeendringen fører ikke til at bygningens karakter endres
  • Fasadeendringen er en tilbakeføring av fasade til dokumentert tidligere utførelse

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at fasadeendringen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Hva som vurderes som mindre fasadeendringer avhenger av bygningens karakter, hustype, alder og plassering. Det vil i enkelte tilfeller kunne foreligge hjemmel for å nekte fasadeendring eksempelvis i plangrunnlaget som gjelder eller etter pbl § 29-2 (estetikk).

Mindre fasadeendringer er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Vesentlige fasadeendringer

Dersom fasadeendringen ikke er i samsvar med plan eller medfører at bygningens karakter endres, er fasadeendringen søknadspliktig jf. Pbl § 20-1 c).

Slike vesentlige fasadeendringer medfører krav om ansvarsretter for de aktuelle områder. Du må ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Link til blanketter: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/

Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1

  • Søknad må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, evt. tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger.

Komplett søknad i 1 eksemplar skal inneholde 

Blankett nr

Søknadsblankett inkl. ansvarsrett for søker

5174, 5175 evt 5159 og 5160

Gjenpart nabovarsel

Merk! Søknaden kan ikke sendes inn før frist for nabomerknader er utløpt. Nabovarsel er ikke nødvendig for innvendige arbeider.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Gjennomføringsplan

med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene

5185

Søknad om ansvarsrett

for prosjekterende, utførende og evt. kontrollerende med relevant dokumentasjon

5181 og evt. 5159 og 5160 eller 5184

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1

 

Selvbygger

Du kan stå som ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, dvs ha personlig ansvarsrett for søknadspliktig byggetiltak.

 Les mer om selvbyggertiltak her.