Prosjektet søkes videreført for perioden 1. juni 2011 til 1.7.2012.

Under behandlingen av prosjektet erklærte styreleder Arild Hausberg seg selv inhabil og overlot ledersetet til styrets nestleder Grethe Kristoffersen. Hausberg begrunnet sin inhabilitet i saken med at han er leder av Tromsø-regionens regionråd som er prosjektets eier.

Prosjektet var fra administrativt hold innstilt for 50 % finansiering. Men under behandlingen argumenterte flere av styrets medlemmer, herunder også styrets leder i saken, med at prosjektet har vært svært vellykket og at prosjektet har høstet mye ros fra flere hold, og ønsket derfor at prosjektet innstilling ble økt med 25 %, fra 1.000.000 kroner til 1.500.000 kroner.

Et enstemmig styre gikk inn for å gi prosjektet en støtte på kr.1.500.000, noe som utgjør 75% av prosjektets totale budsjett på 2.000.000. kroner.

I debatten ble det trukket frem momenter som; prosjektet har et regionalt nedslagsfelt, målgruppen er ungdom som er rekruttering til fremtidige arbeidsplasser og prosjektets overføringsverdi og involvering av andre regioner i Troms.

Regionrådets daglige leder var til stede sammen med prosjektleder, Anette Tunheim Jakobsen under behandlingen. Etter det gledelige vedtaket uttalte prosjektleder at hun er veldig fornøyd med de tilbakemeldinger prosjektet fikk under behandlingen og at RDA styret og næringslivet gjennom vedtaket har foretatt en viktig investering for fremtiden. Det er jo tross alt fremtidig arbeidskraft det gjennom prosjektet investeres i.

I telefonsamtale etter vedtaket med en av de fremste talspersoner og ambassadører for prosjektet, uttrykte ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen (AP) en sann glede i telefonsamtale med regionrådets daglige leder: Dette er en gledens dag for ungdommene i regionen.

http://www.tromso-omradet.no/