Retaksering for utregning av eiendomsskatten 2020

Vedtekter for skattetakster over fast eiendommer i Balsfjord kommune 1 juni 2016.pdfEiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Inntektene fra eiendomsskatten brukes til å finansiere kommunale tjenester. Den blir innkrevd sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene.

Kommunestyrets vedtak

Balsfjord kommune innførte eiendomsskatt på alle bolig-, nærings-, og fritidseiendommer i 2007 og i denne forbindelse ble det gjennomført en alminnelig taksering av alle eiendommene. Denne takseringen skulle være gyldig i en tiårsperiode (2007 – 2016).

Før en tiårsperiode går ut må kommunen ta stilling til om det skal gjøres en ny alminnelig taksering eller om det skal gjøres en kontorjustering. Kontorjustering kan kun gjøres i inntil 3 år hvor man deretter er nødt til å gjøre en ny alminnelig taksering (retaksering).

Balsfjord kommunestyre vedtok desember 2015 at alle eiendommer i Balsfjord skulle retakseres i løpet av 2016. Denne jobben ble senere utsatt og det ble vedtatt av Kommunestyret i sak 95/18 at retakseringen skal ferdigstilles og gjøres gjeldende fra 01.01.2020. Det har da vært benyttet kontorjustering i 3 år.

Retaksering skal gjennomføres for å fange opp verdiendringer ved eiendommene som har oppstått i løpet av tiårsperioden, og som har betydning for utregningen av eiendomsskatten. Eiendommen din vil bli taksert på nytt i løpet av 2019.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Kommunestyret har i sak 95/18 vedtatt at Skatteetatens formuesgrunnlag skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene vil ikke bli taksert av kommunen. For andre eiendommer, som for eksempel våningshus på landbrukseiendommer og fritidsboliger, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd.

Taksering
Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det framgår av Eigedomsskattelova § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10, vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten. 

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuesgrunnlag ikke foreligger:

  • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
  • Våningshus på gårdsbruk
  • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
  • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal takseres. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5. Kommunestyret har utnevnt, i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4), en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene. 

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som danner grunnlaget for gjennomføring av taksering. 

Takseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge.

Vi har i forbindelse med denne takseringen gjort en oppdatering av eiendomsinformasjonen som vi har brukt som grunnlag til nå. Du kan oppleve at bygg som ikke har vært tatt med i grunnlaget tidligere er med nå. Dette kan skyldes manglende registrering i matrikkelen fra tidligere eller at bygget ikke er meldt inn som byggesak. Selv om det nå er registrert eiendomsskatt på bygget vil det ikke bety at det er godkjent av kommunen.

Befaring

Før eiendommene takseres skal de befares. Befaringen går ut på at befaringsmenn/kvinner oppsøker alle eiendommer i kommunen og tar bilder av de byggene som står på eiendommen. Det skal kun gjøres en utvendig befaring og det er derfor ikke nødvendig at eier er tilstede. Bildene som blir tatt brukes av sakkyndig nemnd som grunnlag for taksering av eiendommen. Denne jobben startet i 2016 og de fleste eiendommene er befart. De eiendommene som gjenstår vil bli befart i løpet av 2019. Hjemmelshavere (eier) vil bli informert før befaring.

Hvordan fastsettes eiendomsskatten?
I desember hvert år har Kommunestyret budsjettmøte. I dette møtet vil promillesatsen og eventuelt bunnfradrag bestemmes. Dette kan endres hvert år som en del av budsjettbehandlingen.

Promillesats og eventuelt bunnfradrag som skal gjelde for skatteåret 2020 skal bestemmes av Kommunestyret i desember 2019.

Faktaskjema:

Dersom du oppdager bygninger på faktaskjema som er revet/brent, benytt skjema nedenfor:

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Dersom det finnes bygninger på eiendommen som ikke er registrert på faktaskjema benyttes skjema nedenfor:

Melding om bygning eller tilbygg som er untatt søknadsplikt

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål rundt denne takseringsprosessen kan du kontakte oss på følgende måter:

 

Brev: Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Telefon: 77 72 20 00

E-post: postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedtekter for skattetakster

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i kommunen, vedtatt av kommunestyret 30.01.13 med senere endringer 08.06.16 finner du her.

 

 

Klage på ilagt eiendomsskatt (overtkakst)

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlager for beregning av eiendomsskatt.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Skjema for å klager finner du her.

Betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om betalngsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for  å få det.

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Begjæring om omtaksering av eiendomsskatt

Du kan kreve omtaksering av eiendommen, som vil sli at du krever at eiendommen takseres på nytt.

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt, eller kommunen gjør dette på eget initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Kriterier/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen.

Pris for tjenesten

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen 1. november i året forut for skatteåret.

Nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Skjema for å søke nedsettelse/ettergivelse finner du her.