Det skilles mellom driftsbygninger som er over og under 1000 m2. Alminnelige driftsbygninger i landbruket på mindre enn 1000 m2, er unntatt fra krav om bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering og utførelse.

Hva gjør søker/tiltakshaver:
Nabovarsle, sjekke kommunale arealplaner (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan). Dette finner du i kommunens kartløsning. Særlig viktig er å sjekke for kulturminner.
Sende inn søknadsskjema, tegninger, situasjonskart og gjenpart av nabovarsel

Komplett søknad

  • Fullstendig utfylt søknad - Blankett 5153
  • Gjenpart av nabovarsel og eventuelt merknader fra naboer
  • Situasjonsplan, M 1:1000
  • Tegninger og eventuelt beskrivelse, M 1:100
  • Uttalelser eller avgjørelser fra andre myndigheter
  • Ev. søknad om dispensasjon

 

Tiltakshaver/søker er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter Plan- og bygningsloven. Kommunen/bygningsmyndighet kan be om dokumentasjon på hvordan lovens krav er ivaretatt i forhold til konstruksjonssikkerhet, brannvern og rømmingsforhold, universell utforming, planløsning, sikkerhet i bruk, tekniske installasjoner mv.

For nye driftsbygninger i landbruket større 1000 m2, eller hvis totalareal med nytt tilbygg overstiger 1000 m2 gjelder Plan- og bygningsloven som for andre bygg.

Hva gjør kommunen:
Mottar søknad med vedlegg, innhenter uttalelser fra eventuelt andre berørte etater, behandler saken og sender vedtak til søker/tiltakshaver. Kommunen har mulighet for gi de pålegg som finnes nødvendige for å få tiltaket forsvarlig utføret.

Behandlingstid: Arbeidene kan igangsettes 3 uker etter at søknaden er mottatt i kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Arbeidene er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl(ingen dispensasjon)
  • Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjenboere
  • Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet
  • Kommunen har ikke gitt beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan ikke arbeidene igangsettes før det foreligger skriftlig tillatelse fra kommunen. De anbefales å ta kontakt med kommunen før oppstart