Pbl § 19-2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon.

Det er tiltakshaver/søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Søknad om dispensasjon

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon skal inneholde:

  • En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om dispensasjon for.
  • En redegjørelse for hvilke grunner som tilsier at dispensasjon bør gis.
  • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, som ikke er eldre enn 1 år
  • Eventuelle tegninger i målestokk 1:100 og om nødvendig terrengprofil
  • Kvittering for, og gjenpart av nabovarsling