Generelt

Fylkesmannen i Troms har for 2018 fått ei samla tildeling på 6,5 mill kroner til skogbruksordningene tilskudd til skogsvegbygging og drift med taubane hest og annet (driftstilskudd).

Det fordeles ca 5 mill kroner i denne søkeromgangen. Resterende tilskuddsspott settes av til driftstilskudd (0,5 mill.) og mulige tilleggsbevilgninger til skogsveganlegg som er under bygging.

 Fylkesmannen har vedtaksmyndighet på tilskuddsordninga, jf § 5 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Søknader om tilskudd til skogsvegbygging prioriteres ut fra "Overordna retningslinjer for prioritering av søknader om tilskott til bygging av skogsveger og drift med taubane, hest og annet", fastsatt av Fylkesmannen den 1.3.2018.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets heimeside (søknadsskjema LDIR-903).

Søknader bør være kvalitetssjekka av kommunen før innsending.

Forutsetninger:

Det er ei forutsetning at veganlegget har gyldig byggegodkjenning i henhold til  forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier eller plan og bygningslov. Mer informasjon om temaet "Landbruksveier" finnes på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Kommunen har ansvar for oppfølging av vegprosjekter som blir tildelt tilskuddsmidler. Kommunen skal veilede byggherre underveis, vurdere og godkjenne at arbeidet er i tråd med forutsetninger og normaler for landbruksveger. Kommunen skal godkjenne utbetalinger av tilskudd basert på dokumenterte kostnader.

Søknad om tilskudd til skogsvegbygging skal inneholde følgende:

 • Søknadsskjema LDIR-903 i utfylt stand. Noen merknader til dette punktet: 
  • Data for vegens dekningsområde skal være utfylt.
  • Alle kostnader oppgis uten merverdiavgift. Det gis ikke tilskudd til merverdiavgift. Det kan opprettes eget skogsveglag (samvirke-foretak)i Brønnøysundregisteret ved bygging for registering i merverdiavgiftsregisteret.
  • Det skal være et søknadsskjema for hver omsøkte vegklasse (Dersom det eksempelvis søkes om tilskudd til vegklasse 4 (skogsbilveg) og vegklasse 8 (enkel traktorveg) må det fylles ut et søknadsskjema for hver vegklasse.
  • Hjemmelshaverne på de berørte eiendommene må skrive under på søknadsskjema, eller alternativt vedlegges fullmaktserklæring.
  • Eiendommenes prosentvise eierandel må være utfylt
  • Aktivitetsfremmende tiltak som hogst- og planteforpliktelser settes opp på den enkelte eiendom (se overordna retningslinjer for prioritering).
  • Enkel byggeplan vedlegges (se baksiden av søknadsskjema LDIR-903B)
 • Kostnadsoverslag fordelt på arbeidsposter og finansieringsplan
 • Kopi av godkjenningsvedtak fra kommunen for tillatelse til bygging skogsvegen med tilhørende kart. Kartet skal være i målestokk 1:5000 med planlagt bygd veg inntegna.
 • Vurdering av prosjektet fra kommunen (kan ettersendes av kommunen)

Søknad sendes til:

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Søknadsfrist er 16.4.2018

Lenke til heimesida til Fylkesmannen:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Tilskudd-til-skogsvegbygging---soknadsfrist-den-1642018/

Kontaktperson i Balsfjord kommune er:

Magne Haugstad, tlf 77 72 26 31

magne.haugstad@balsfjord.kommune.no