Priser og gebyrer 2020

SFO

Skolefritidsordning - SFO

Pris pr måned:

sfo over 14 timer  2774
sfo 8-14 timer pr uke 2022
sfo 0-8 timer pr uke 1269
sfo kjøp av enkelt time etter avtale 72
For sent henting av barn pr påbegynt time 230

Tekniske tjenester

Ulovlige utslipp

Forsøpling i henhold til forurensingslovens bestemmelser.

Ulovlige utslipp - pr sak 3119,00

Gebyr byggesaker feltarbeid

Betalingssats for feltarbeid dekker også indirekte kostnader som kjøring og slitasje på utstyr

Saksbehandlergebyr - feltarbeid - pr time 950,00
Målelag - pr time 1307,00

Salg av boligareal

Tomter på 1 daa har følgende priser i de ulike boligfeltene:

Boligfelt opparbeidelse pr kvm Totalt
Nova 35000 25000 60000
Mestervik 30000 25000 55000
Sætersletta   25000 25000
Lundberg 80000 25000 105000
Grønvoll 70000 25000 95000
Nye Nordkjoselv 55000 25000 80000
Steinvollan 67000 25000 92000
Laksvatn 35000 25000 60000

Saksbehandlergebyr byggesaker

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, skal følgende timesats benyttes:

Saksbehandler byggesaker - pr time 768,00

Planforslag

Behandling av private reguleringsplaner og endringer - Arealgebyr

For arealer inntil 5000 kvm 8090,00
For arealer over 5000 kvm til og med 15 000 kvm 13348,00
For arealer over 15 000 kvm til og med 50 000 kvm 26697,00
For arealer over 50 000 kvm - pr påbegynt arealintervall på 1000 kvm 1334,00

Mindre endringer av reguleringsplaner

Mindre endringer av plankart eller bestemmelser som involverer et begrenset antall høringsinstanser - administrativ behandling.

Mindre endringer av reguleringsplaner 9866,00

Behandling av private reguleringsplaner - grunngebyr

For private planforslag som avvises eller vedtas ikke lagt ut til off. ettersyn, faktureres 50% i henhold til gebyrregulativet.

Planer i henhold til overordnet plan 39463,00
Planer som ikke er i henhold til overordnet plan 59195,00

Landbruk, jakt

Elgjakt

Elgvaldene faktureres med makssats for fellingsavgift fastsatt av Miljødirektoratet

Fellingsavgift voksen elg 562,00
Fellingsavgift elg kalv 331,00
Salg kjøtt viltfond, inkl mva - pr kg 91,00

Helse

Vaksine

Pris pr vaksine.

Vaksinasjon sesonginfluensa - risikogrupper 178
Vaksinasjon sesonginfluensa - øvrige 259

Kultur

Bibliotek

Pris vedrørende erstatning gjelder pr. gang.

Overdagspenger video pr dag 16
Erstatning ødelagt/tapte: bøker, lydbøker, video og øvrige medier - voksenavd. 467
Erstatning ødelagtF/tapte: bøker, lydbøker, video og øvrige medier - barne- og ungdomsavd. 233

Motorferdsel - kart

kart motorferdsel 648,00

Moan Bad

Priser pr. time

Billetter baby 0 - 3 år 34
Billetter barn 45
Billetter bad, voksne 91
Honnør/student/soldat 45
Familie (2 voksne og 2 barn) 226

Kulturskolen

Pris pr skoleår

Kontingent over 20 år 2896
Kontingent under 20 år 2312

Hjemmebaserte tjenester

Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester

pr 01.05.19 er 1G kr 99.858,-   Selvkost kr 257,-pr time

De som tjener under 1G blir fakturert månedlig kr 210,-

Antall timer under 2G mellom 2G og 3G mellom 3G og 4G mellom 4G og 5G over 5G
1 t 210 257 257 257 257
2 t  210 513 513 513 513
3 t 210 770 770 770 770
4 t 210 1027 1027 1027 1027
5 t 210 1284 1284 1284 1284
6 t 210 1284 1540 1540 1540
7 t 210 1284 1540 1787 1797
8 t 210 1284 1540 2054 2054
9 t 210 1284 1540 2054 2310
10 t 210 1284 1540 2054 2567

Middagspriser

**** momspliktig omsetning - pris eks mva.

Middag 1/1 porsjon 84
Middag 1/2 porsjon 66
Middag pårørende **** 84
Middag Kløvertun **** 140
Julemiddag Kløvertun **** 172
Full kost Kløverlund pr måned 3319
Kjøring middag 14
Lunsj dagsenter 65
Kaffe/te/dagsenter 5

Institusjonsbaserte tjenester

Egenbetaling for institusjonsopphold

** minstepensjonister er fritatt for egenandel

Dag-/nattopphold institusjon samt korttidsopphold:  reguleres  i hht forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
Langtidsopphold: 75% av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket fribeløp og 85% av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

Frokost ved dag-/nattopphold 14
Trygghetsalarmer kommunele ** 297
Trygghetsalarm privat ** 223

Brann og redning

Reparasjon og service av materiell for kunde

fylling av stål/dykkerflaske - pr. flaske 250,-

Brannvernopplæring, utleie av materiell og mannskap

Kontroll håndslokkere - pr stk 95,00
Undervisning samt for- og etterarbeid - pr time 1347,00
Reise utover 1 time i forbindelse med undervisning - pr time 638,00
Brannøvelse med vaktlag, inkl nødvendig materiell - pr gang 6282,00
Mannskap dagtid - pr time 709,00
Mannskap natt/helg - pr time 851,00
Mannskapsbil inkl sjåfør - pr time 1560,00
Nedbrenning av hus - prissettes i hvert enkelt tilfelle.  

Restverdiredning

Timepris ordinære vaktmannskaper - pr time 563,00
Innkalte/overtid vaktmannskaper - pr time 818,00
Bruk av RVR-bil 1395,00
 

Andre tjenester fra BBR

Priser uten mva.

Utrykningsbil - minimum 3 timer - pr time 690,00
Motorsprøyter - minimum 3 timer - pr time 400,00
Mannskap m personlig utstyr og brannvesnets standard utstyr inkl dykkerutstyr. Minimum 3 timer - pr time 912,00
Forbruksvarer, engangsutstyr m.v. betales etter markedspris  

Alarmtjenester.

Priser uten mva

Tilknytningsavgift pr kontrakt 4411,00
Årsavgift - høy sikkerhet 8027,00
Årsavgift - middels sikkerhet 7357,00
Årsavgift - lav sikkerhet 6687,00
Utrykning unødig alarm (de med direkte overføring til 110) pr gang 5026,00
Unødig alarm - pr gang 558,00
Utrykning unødig teknisk alarm.  (med to personer) pr gang 2724,00

Feiing/tilsyn

Feieavgift fastsettes til selvkost.  Feiing er behovsprøvd og vil bli utført med ulik tidshorisont ut fra flere faktorer.

Feiing/tilsyn inkl mva pr år 497,-
Ekstra feiing inkl mva pr gang 497,-
Kontroll/bytte ved nytt ildsted/ovn pr gang 497,-
Tilleggsgebyr for feiing utenom ordinær varslet feierrunde. For eksempel manglende tilrettelegging for feier  994,-
Tilsyn utenom ordinært varslet tilsynsrunde inkl mva pr gang 994,-
Fresing av pipe/røykkanal 1. gang gratis, 2. gang før det er gått 5 år siden siste fresing, inkl mva  pr gang 1861,-
Filming av pipe/røykkanal etter eget ønske, inkl mva pr gang 1861,-
Filming av pipe/røykkanal grunnet funn/feil avdekt av feier, inkl mva pr gang 1861,-

Byggesak

Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen møte, skal det benyttes følgende timesatser:

Saksbehandler pr time 768,00

Enebolig uten sekundærleilighet

Tiltak som krever søknad og tillatelse pbl pbl §21-7 2. ledd ett-trinn og rammetill igangsettings-tillatelse
Enebolig uten sekundærleilighet - bruksareal under 200 kvm 10673,00 12156,00 4012,00
Enebolig uten sekundærleilighet - bruksareal over 200 kvm 13638,00 14587,00 4012,00

Fritidsbolig.

Fritidsbolig pbl §21-7 2 ledd Ett-trinn og ramme-tillatelse Igangsettings-tillatelser
  13981,00 18234,00 4012,00

Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig

Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig pfl §21-7 2.ledd Ett-trinn og rammetillatelse Igangsettings-tillatelser
  3040,00 3222,00 608,00

Bolig med flere leiligheter, inkl tilbygg/påbygg, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter

Bolig med flere leiligheter, inkl tilbygg/påbygg og fritidsboliger pbl 21-7 2.ledd Ett-trinn og rammetill. Igangsettings-tillatelser
1. boenhet 10333,00 11547,00 4012,00
2. boenhet 8266,00 9238,00 3209,00
de neste boenhetene 6200,00 6928,00 2407,00

Andre bygg - nybygg, tilbygg og påbygg

Andre bygg - nybygg, tilbygg, påbygg eller næringsbygg der det ikke etableres nye boenheter.

Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes "Bolig med flere leiligheter, inkl tilbygg/påbygg osv"

Andre bygg - nybygg, tilbygg, påbygg og næringsbygg Pbl §21-7 2. ledd Ett-trinn og ramme-tillatelse Igangsettings-tillatelser
Areal under 70 kvm 3040,00 4011,00 608,00
areal 70 - 120 kvm 5471,00 6078,00 852,00
areal 120 - 300 kvm 9574,00 10637,00 4012,00
areal 300 - 600 kvm 16753,00 18616,00 4012,00
areal 600 - 1000 kvm 29319,00 32576,00 4012,00
areal over 1000 kvm pluss 15,-/kvm pluss 15,-/kvm pluss 15,-/kvm

Fasadeendringer pbl § 20-1 c

Boliger inntil 3 boenheter, fritidsbolig, garasje, uthus 3040,00
Større bygninger og boliger mer enn 3 boenheter 6078,00

Bruksendring § 20-1 d

For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, betales gebyr tilsvarende nytt tiltak.

Bruksendring  4012,00

Riving av tiltak § 20-1 e

Riving av tiltak § 20-1 e 4011,00

Tekniske installasjoner pbl § 20-1 f

Vann og avløpsanlegg, ventilasjon, kulde- og varmepumpe, brannalarmanlegg o.l. 4009,00
Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny prosjektering 10370,00
Private vann- og avløpsledninger 6078,00
Offentlige vann- og avløpsledninger trasé under 5 km 12156,00
Offentlige vann- og avløpsledninger trasé over 5 km 18268,00
Nedgraving tanker (oljetanker) 4011,00
Utslippstillatelse 4011,00
Utslippstillatelse ved oppgradering av avløpsanlegg 1203,00

Oppmåling

Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 - 1000 kvm 14587,00
areal fra 1001 - 2000 kvm 15802,00
areal fra 2001 - økning pr påbegynt daa 1216,00
areal over 10 000 kvm fastsettes gebyr etter medgått tid  

Grensejustering av grunneiendom

Grensejustering

Areal fra 0 - 250 kvm                               6687,00

Areal fra 251 - 500 kvm                           7903,00

Grensejustering av anleggseiendom

Kontor - saksbehandling

Saksbehandler kontorarbeid 768,00

Feltarbeid

Feltarbeid saksbehandler 950,00
Målelag timepris + 70% tillegg 1307,00

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Oppretting av uteareal på eierseksjon  
Areal fra 0 - 2000 kvm 7319,00
Areal over 2000 kvm 9570,00

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom 

Areal fra 0 - 2000 m³                                                      18234,00

Areal over 2001 m³ - økning pr påbegynt daa                1216,00

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Registrering av jordsameie  
Kontorarbeid saksbehandler 768,00
Feltarbeid saksbehandler 950,00
Målelag - timepris + 70% tillegg 1307,00

Barnehage

Foreldrebetaling

100% plass 45 timer pr uke 2800
100% plass barn nr 2 1960
100% plass barn nr 3 1401
90% plass 40,5 timer pr uke 2624
90% plass barn nr 2 1837
90% plass barn nr 3 1312
80% plass 36 timer pr uke 2344
80% plass barn nr 2 1641
80% plass barn nr 3 1172
70% plass 31,5 time pr uke 2166
70% plass barn nr 2 1516
70% plass barn nr 3 1083
60% plass 27 timer pr uke 1885
60% plass barn nr 2 1320
60% plass barn nr 3 943
50% plass 22,5 timer pr uke 1605
50% plass barn nr 2 1124
50% plass barn nr 3 803
Kjøp dager - (pris pr dag) 225
For sent henting av barn - pr påbegynt time 623

Kost

Kost 100% plass 376
Kost 90% plass 338
Kost 80% plass 300
Kost 70% plass 263
Kost 60% plass  224
Kost 50% plass 187