Geiter ved Fagerli - foto: Gunn M G

Målgruppe

Næringsretta tiltak på den enkelte gård eller landbrukstilknyttet virksomhet. Kvinner og ungdom er prioriterte målgrupper.

Hva kan du få støtte til:

  • Etablererstipend. Tilskudd for å gi etablerere gunstige startvilkår for utvikling av egen virksomhet.
  • Bedriftsutvikling. Tilskudd til videreutvikling av virksomheter, for eksempel produktutvikling, testsalg, styrking av kompetanse og markedsføring.
  • Investeringer. Tilskudd og/eller rentestøtte for lån til investeringer i bl.a. nybygg og ombygging av driftsbygninger i tradisjonelt landbruk og i tilleggsnæringer, samt produksjonsutstyr av varig karakter i tilknyting til disse bygningene. Videre kan det gis tilskudd til etablering av felt for juletre/pyntegrønt, kvalitetsstiltak i fruktfelt, samt grøfting i Troms.
  • Tilskudd ved generasjonsskifte. Tilskudd til landbrukseiendommar der det trengs mindre investeringer i samband med generasjonsskifte for å opprettholde drift i tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæring.
  • Andre tiltak, Tilskudd til andre tiltak dersom de er i samsvar med formålet med BU-midlene.


Lover og forskrifter:
Forskrift om midler til bygdeutvikling

Jordloven

Søknadsskjema BU-midler

Vedlegg til søknaden:
Nødvendig vedlegg til søknaden er: - Selvangivelse med tilleggsskjema og næringsoppgave for to siste år. - Panteattester ved søknad om rentebærende lån. - Økonomisk plan/driftsplan. - Teknisk plan/tegninger og detaljert kostnadsoverslag (se under).

Klage:
Vedtak truffet av Innovasjon Norge kan påklages til Innovasjon Norges klagenemnd.

Praktiske opplysninger
Bruk god tid på planleggingsfasen. God teknisk plan/tegninger og detaljert kostnadsoverslag er det viktigste for å få en hurtig saksbehandling og et vellykket sluttresultat! Opprett et eget regnskap for prosjektet i gårdsregnskapet. Driftsutbyggingsplaner blir gitt en vurdering og godkjenning av Fylkesmannens landbruksavdeling før saken behandles hos Innovasjon Norge

Andre
Relevante skjema