Bruksendring er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1 d). Bestemmelsene i SAK10 § 2-1presiserer i hvilke tilfeller bruksendring er søknadspliktig

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke om tillatelse. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for tiltaket, eller om tiltaket krever ansvarsretter, kommer an på bruksendringens omfang.

Bruksendring som tiltakshaver selv kan søke om

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet er søknadspliktig. Men en slik bruksendring kan tiltakshaver selv stå ansvarlig for, jf. byggesaksforskriften SAK10 § 3-1 c). Hoveddel i boligbygg vil f.eks. være oppholdsrom, vaskerom, badstue, vindfang. Tilleggsdel kan f.eks. være boder, garasje og balkong. Dersom følgende vilkår er oppfylt, kan tiltakshaver selv stå som søker:

  1. Bruksendringen kan ikke gå ut på å etablere en egen selvstendig boenhet. Les mer om etablering av ny boenhet her.
  2. Bruksendringen må være i samsvar med plan- og bygningsloven
  3. Bruksendringen må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder gjeldende arealformål

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bruksendringen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen med tilhørende regelverk.

Link til blanketterhttps://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/

Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2

Blankett nr

  • Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen

Søknadsblankett

5153

Gjenpart nabovarsel

Naboer og gjenboere skal varsles. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes inn før fristen for nabomerknader er utløpt.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1

 

 

Bruksendring for øvrig

Dersom bruksendringen ikke tilfredsstiller vilkårene ovenfor, er tiltaket søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 d).Dette innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for de aktuelle ansvarsområder. Du må da ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse. Bruksendring for øvrig er søknadspliktig dersom

  1. Byggverk eller del av byggverk tas i bruk eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
  2. Endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser.
  3. Tilleggsdel tas i bruk til hoveddel, eller omvendt.

Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1

  • Søknad må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, evt. tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger.

Komplett søknad i 1 eksemplar skal inneholde 

Blankett nr

Søknadsblankett inkl. ansvarsrett for søker

5174, 5175 evt 5159 og 5160

Gjenpart nabovarsel

Merk! Søknaden kan ikke sendes inn før frist for nabomerknader er utløpt. Nabovarsel er ikke nødvendig for innvendige arbeider.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Gjennomføringsplan

med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene

5185

Søknad om ansvarsrett

for prosjekterende, utførende og evt. kontrollerende med relevant dokumentasjon

5181 og evt. 5159 og 5160 eller 5184

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1