Balsfjord brann og redningLoven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlige gods og andre akutte ulykker.  I tillegg har brannvesenet beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen (forurensingsloven av 13. juni 2001)

Telefon Brann: 110 (enheten er tilknyttet 110-sentralen i Tromsø)

Vakttelefon: 991 55 697 (Balsfjord Brann og redning)

Overnatting:  klikk her for pdf-skjema vedr. overnatting i kommunale bygg - Meldeskjema ved overnatting i kommunale bygg
Reglement ved brenning av bygg: klikk her for pdf-dok.
Brenning av bygg, kontrollskjema -klikk her for pdf-dok.

 

Brann- og feiervesenets oppgaver:

  • hovedbrannstasjon på Storsteinnes
  • bistasjon på Mestervik
  • være innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulykker
  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen
  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg.
  • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • være innsatsstyrke ved uhell som kan føre til akutt forurensing
Kontaktinfo
Tittel Navn Kontortelefon Mobil
Brannsjef Øystein Solstad 77 79 07 01 913 65 681
Varabrannsjef/leder beredskap Morten Nilsen 77 72 21 06 909 16 695
Brannmester Kai Storbakk   906 11 851
Vakthavende utrykningsleder   991 55 697 991 55 697
Feier Trond Fagerli 480 20 423 480 20 423