Plan for krisehandtering

Om grunnlaget for planen heter det videre i kommunestyrets dokument:

”Det bærende prinsippet for kommunens krisehandtering er at en i størst mulig grad skal utnytte kommunebedriftens etablerte organisering og eksisterende ressurser. Det vil si at en ved handtering av kriser i hovedregel skal arbeide innenfor gjeldende fullmaktsforhold og administrative strukturer.”

Om planens virkeområde står det:
”Denne planen omfatter hele kommunens geografiske område. Når fylkesmannen har gjort gjeldende sitt beredskapsmessige samordningsansvar, skal iverksetting av planen tilpasse seg de kravene fylkesmannens stiller.”

Oppsetting av krisestab

Kommunens faste krisestab opprettes og kommer sammen dersom en situasjon har en slik karakter og omfang at det normale apparatet ikke er i stand til å handtere situasjonen på en tilfredsstillende måte. Det foreligger særskilt instruks for krisestaben.

Ordføreren, rådmannen og beredskapsleder kan enkeltvis eller i fellesskap innkalle krisestaben. Krisestaben består av ordfører, rådmann, kommunalsjefene og brannsjef.

Informasjon under krise

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets ansvar. Kommunens informasjonsansvar i denne forbindelse gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen.

God krisehandtering forutsetter at det etableres rutiner for hvordan kommunen skal handtere informasjon under en krise. Media representerer en viktig ressurs for hurtig formidling av informasjon til publikum. Rådmann har ansvar for å etablere et informasjonskontor som er tilstrekkelig for å dekke det interne og eksterne informasjonsbehovet som krisen krever.

Informasjonskontoret skal kontinuerlig bidra med informasjon og informasjonsrådgiving til og fra krisestaben. Det betyr at informasjonskontoret skal holde løpende kontakt med media, initiere pressekonferanser, sende ut pressemeldinger og gjøre avtaler om intervju etc.

Publikumstjeneste

Bemanning av en særskilt publikumstjeneste vil måtte variere ut fra krisens art, omfang og varighet, En publikumstjeneste må, utover ren informasjon, kunne yte menneskelig omsorg, og formidle kontakt mellom publikum og nødvendige instanser, avhengig av krisens art.

Særskilte beredskapsplaner for ulike sektorer

Beredskapsplan for vern mot akutt forurensing for region Nord- og Midt Troms

  • Hovedplan for avløp
  • Hovedplan for vannforsyning
  • Interkommunalt program for overvåking av snøskredfare
  • Plan for helsemessig og sosial beredskap
  • Plan for kommunens Brannordning
  • Smittevernplan

Overvåking av snøskredfare mot bebygde områder

I vintersesongen (november – april) deltar kommunen i et overvåkingsprogram for snøskredfare. Målet med overvåkingen er å fremskaffe beslutningsgrunnlag for tiltak dersom områder med boligbebyggelse skulle utsettes for stor snøskredfare. Overvåkingsprogrammet er basert på et nært samarbeid med Vervarslinga for Nord-Norge, Norges Geotekniske Institutt og politiet, og på definerte varslingskriterier hvor meteorologiske data fra Vervarslinga og registrering av snødata fra utpekte områder i samarbeidskommunene utgjør grunnlaget for varsling og aksjon. For Balsfjord kommune gjelder programmet først og fremst Tamokdalen.

Vaktsentralen ved Brann og redning i Tromsø kommune er kommunikasjonssentralen i programmet. Til denne melder snøobservatørene inn sine registreringer, og det er også vaktsentralen som vil motta varsler fra NGI dersom skredfaren blir vurdert som så stor at evakuering kan være aktuelt. Samme varsel blir samtidig sendt til politiet.

Evakuering

Det er politimesteren som kan gjøre vedtak om tvungen evakuering. Vedtak om evakuering skjer normalt etter råd fra Norges Geotekniske Institutt. Ved evakuering er transport og innkvartering kommunens ansvar. Krisestaben har ansvar for kommunens oppgaver i forbindelse med evakuering (informasjon, transport, innkvartering og forpleining). Innkvartering for de evakuerte skal søkes løst så nært deres bosted som mulig.

Ansvar for transport av personer, forsyninger og post samt innkvartering.

I situasjoner hvor veger er stengt, eller ved stor fare for snøskred, kan kommunen etter en behovsvurdering påta seg ansvar for viktige behov blant innbyggerne. Ansvar for organisering av transport, forsyninger, innkvartering etc. er lagt til krisestaben.