Som del av reguleringsendringen vil planen endre navn fra «84-48 Bjørn Sand» til «PID136 Sandsneset».

Høringsfrist er 16.11.2022.

Utpost AS har på vegne av grunneier fremmet forslag til endring av reguleringsplan for 84-48 Bjørn Sand. Formålet med reguleringsendringen er å tilpasse planen til dagens situasjon, justere tomtegrenser og økte antallet fritidseiendommer fra 16 til 18. Bebyggelsen på flere av fritidseiendommene har blitt oppført delvis eller helt på utsiden av gjeldende formålsgrenser. Det er også flere grunneiere som ønsker å justere/utvide sine respektive hyttetomter.

I tillegg ønskes det å endre plannavn til Sandsneset da det er mer hensiktsmessig å benytte navn fra Sentralt stedsnavnregister fremfor gårds- og bruksnummer og grunneier som kan endre seg over tid.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Planbestemmelser fra 2003
Plankart
Plankart fra 2003
Justering fritidseiendommer
Referat fra oppstartsmøte
Vedtak - reguleringsplan 5422-136 Sandsneset

Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til: Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes eller til postmottak@balsfjord.kommune.no innen 16.11.2022

Eventuelle spørsmål kan rettes ekstern saksbehandler:

Magnus Bjørlo
magnus.bjorlo@sweco.no
+ 47 99129107
Arealplanlegger