Kontaktinformasjon til enheter som jobber med barn og familier:

Barnevernstjenesten er en fagavdeling i enheten Helse og barnevern. 

Tjenestens formål og virkeområde er:

  • Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barnverntjenestes generelle oppgave er forebyggende virksomhet. Kommunen skal følge nøye med de forhold barn og unge lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferds- sosiale- og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og iverksette tiltak i forhold til dette.

Kontaktinformasjon til barnevernstjenesten: 

 950 77 922
 

Helsestasjonen

Helsestasjonsvirksomhet omfatter forebyggende arbeid gjennom svangerskapsomsorg, tilbud til barn og unge fra 0 – 20 år og smittevernarbeid.
Helsestasjon for ungdom
Annen hver onsdag - i partallsuker, er det ved Storsteinnes helsestasjon åpent for ungdom fra hele kommunen.

Kontaktinformasjon helsesøstertjenesten:

Telefon kontor Storsteinnes: 77 72 21 59
Helsesøster Storsteinnes skole:
Helsesøster Sand skole: 477 13 104
Helsesøster Laksvatn helsestasjon: 907 05 848

Kulturskolen

Skal ivareta kommunens oppgaver og ansvar gitt i Opplæringslovens § 13-6, eller i medhold av den bestemmelsen. Kulturskolen skal gi undervisning i musikk og andre kulturaktiviteter, fortrinnsvis til barn. Enhetsleder har ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken i kommunen.

Kontaktinformasjon Kulturskolen:

Roy Hansen - 905 88 656 eller 77 72 20 93

Grunnskole og SFO  -

Generelle oppgaver innenfor grunnskole og skolefritidsordning.  Oppgaver innen skoleskyss, kjøp av tjenester til elever fra Balsfjord kommune i andre kommuner og private skoler,  særskilt norsk- og morsmålsopplæring for fremmedspråklige samt funksjonshemmede elever i SFO. 

Kontaktinformasjon grunnskolene: Se den enkelte skole

Psykiatri og rehabilitering.
Enhetens ansvarsområde er: 

  • psykisk helsearbeid
  • rusproblematikk
  • tiltak for funksjonshemmede
  • Bulahuset

Brukergruppen er hovedsakling innbyggere i alderen  0 – 65 år. Enheten saksbehandler omsorgslønn, støttekontakt/ fritidsassistent, privat avlastning, TT-kort, parkeringskort for funksjonshemmede, ledsagerbevis.  Koordinering av tverrfaglig arbeid/team, er kommunens adresse for individuelle planer og rehabilitering, ansvar for oppfølging ved akutte hendelser og behov for psykososiale krisearbeid (i samarbeid med andre fagtjenester).

Kontaktinformasjon psykiatri og rehabilitering:

Rigmor Hamnvik - 950 63 180 eller 77 72 21 65

Bula-huset v/Alf Olav Lyngstad - 488 81 531

Klikk her for mer informasjon fra enheten