Balsfjord kommune som organisasjon har et overordnet ansvar for å gjennomføre de målsettinger og veivalg som settes gjennom politisk vedtatte dokumenter.  Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel er i gang og ventes ferdig om ca ett år.

Rådmannen og ledelse

Økonomi- og interntjenesten

 

Balsfjord kommune - organisasjon
Tjenester Andre tilbud Foretak
Byggforvaltning - kommunale bygg  Privat fysioterapi  Kommunalteknikk
Plan- og næring  Privat lege  
Brann- og redning Off. Tannhelse Midt-Troms  
Barnehager PPT  
Skoler Privat tannlege  
Hjemmetjenesten Laksvatn    
Hjemmetjenesten Nordkjosbotn    
Barnevern    
Helsesøster    
Balsfjord bo- og servicesenter    
Malangstun    
Lege    
Fysikalsk    
Boligtjenesten funksjonshemmede    
Psyk. helse, rus og rehab.    
NAV m/gjeldsrådgivning    
Friskliv