Tilskuddsordningen gis til mindre bedrifter og enkeltmannsforetak som ofte har problemer med å oppnå etablerings- eller investeringsstøtte fra andre instanser. Småskalaproduksjon, primærnæringer, kulturnæringer og reiseliv er egne satsingsområder.

I forbindelse med behandlingen av Sametingets reviderte budsjett 2012 foreslås at kommunene skal tas inn i virkeområdet.
- Vi ønsker de nye kommunene velkommen inn i virkeområdet, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Willy Ørnebakk


Flere må dele

Når fem nye kommuner blir med i dette virkeområdet, så er det flere som nå må dele de cirka 30 millioner kronene som Sametinget tildeler til næringsformål. Maksimal beløp en søker kan få i tilskudd, er halvmillion kroner.

Ingen forpliktelser

Aps parlamentarisk leder Willy Ørnebakk sier at kommunene som blir med i virkeområdet for tilskuddsordningen for samisk næringssatsing, ikke forplikter seg til noe.