Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Bålbrenning

Svar gis kun i arbeidstiden mellom 08:00 - 15:00 (mandag-fredag)

Alle felt med * er obligatorisk og må fylles ut.

 

 

Vær forsiktig når du gjør opp ild utendørs. Det skal alltid være en person som er ansvarlig for bålet. Som ansvarlig har du ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk. MERK: All utendørs brenning, unntatt sankthansbål, grilling og kaffebål, skal meldes til brann før brenning.

Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskrifter. Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med regler om utendørs brenning.

Opplysninger fra ansvarshavende
Ved bålbrenning
  • Vis hensyn. Unngå at røyken fra bålet blir til sjenanse for naboer og nærmiljø.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Ved sjø og vann kan bøtter benyttes.
  • Hold alltid øye med bålet og sørg for at det er helt slokket før du forlater bålplassen.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
Dette er kun en melding til BBR
Brannvesenet gir ikke godkjenning til brenning. Den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende regelverk.
Reglene er lest og forstått*
Regler som gjelder hele landet:

Brannsikkerhet
Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:
• Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon
• Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder)
• Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokke
• Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket
I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser.
Dersom skogbrannfaren er høy kan brannsjefen legge ned totalforbud mot utendørsbrenning. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild utendørs i det hele tatt.
Grilling i egen hage er likevel tillatt, så lenge en passer godt på. Informasjon om totalforbud formidles på vår hjemmeside og  evt i lokale medier.
Forurensing
Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres  til godkjente mottak.
Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.
Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.
Helse
Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk er giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner.
 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
fire-2197606__480

Sist oppdatert 20. april 2021