Det er en økning i ledigheten med 39 personer sammenlignet med juni 08, og 25 færre enn forrige måned.

Bruttoledighet:
Det er nå 10 personer som deltar i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak. Totalt er 86 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 2,3 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige:
Det er registrert 6 ungdommer (< 20 år) som alle er helt ledig.
Videre har vi registrert 14 langtidsledige og langtidsledigheten utgjør nå 18,4% av de helt ledige.

Personer med nedsatt arbeidsevne:
Det er registrert 121 personer med nedsatt arbeidsevne (tidligere kalt yrkeshemmede), inklusiv ASVO-deltakere.

Oppsummering/kommentar:
Ledigheten fortsetter å øke kraftig sammenlignet med juni -08, samtidig som den er redusert i fht forrige måned. Fortsatt er det 18 permitterte.
Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.
Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Balsfjord