Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For flere har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen.

Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) kan søke på dette tilskuddet.

For mer info og regelverk: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2020/09/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-tiltakspakke-for-sarbare-eldre/

Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms og Finnmark en ramme på kr 11 173 600,- til fordeling til dette tiltaket.

Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre)

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Målgruppen for tilskuddet er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke på dette tilskuddet.

Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

For mer info og regelverk: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2020/09/aktivitetstilbud-og-besoksvert-tiltakspakke-for-sarbare-eldre/