Det Kongelige Kultur og Kirkedepartement tildeler midlene og fastsetter rammer.  For 2008 var det listet opp følgende formål for tilskuddsordningen:

Målsettingen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.  Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes.  Det er et videre mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene.

Det er idrettsrådene som er ansvarlig for fordelingen av midlene.  Disse skal følge departementets retningslinjer og ivareta lokale behov.  Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen 6 - 19 år i kommunen

Retningslinjene:

  1. Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og eller ungdom.
  2. Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger med utelukkende personlige medlemmer.
  3. Alle lag som tilfredsstiller ovennevnte krav og som er medlemmer i NIF har rett på tilskudd.  I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i pkt 1 og 2 skal gis tilskudd.
  4. Midlene skal brukes til aktivitet for barn og ungdom.  Idrettsrådene skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene.  Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestillingsaspektet, hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Nif har gitt slike anbefalinger:

Nif ønsker at aktivitetstiltak for ungdom andelsvis skal prioriteres i forhold til barn.  Nif vil likevel oppfordre til å prioritere støtte til idrettsskoler og andre varierte idrettstilbud til barn og ungdom, samt til idrettslag som har spesielle trenerog lederutdanningstiltak.

Det er ikke ønskelig at kun hodestøtte brukes som kriterium for tildeling.  Tilskudd for ikke-medlemmer innenfor målgruppene kan også vurderes.

Alle lag som har aktivitet for barn og eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.  Men idrettsrådene skal ikke tildele midler til lag og foreninger som bruker idrett for å fremme andre typer formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere.