Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Tjenester A-Å
S F B H A O I L G E M K R

A
Avløserordningene i jordbruket

B
Bostøtte

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Ergoterapi

F
Familievernkontor
Fastlege
Fysioterapi

G
Gravferd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmesykepleie
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Kvalifiseringsprogram

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling

M
Midlertidig husvære
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten

O
Omsorgsbolig

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Restskatt - betaling og innkreving

S
Skolefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Skolehelsetjeneste
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)