Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
S F B H A O I L G E M K R

A
Avløserordningene i jordbruket

B
Bostøtte

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Ergoterapi

F
Familievernkontor
Fastlege
Fysioterapi

G
Gravferd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmesykepleie
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Kvalifiseringsprogram

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling

M
Midlertidig husvære
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten

O
Omsorgsbolig

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Restskatt - betaling og innkreving

S
Skolefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Skolehelsetjeneste
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)