Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Tjenester A-Å
L S A F B H E T D V O K I G P R J M N U Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Barselgrupper
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Fri rettshjelp
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Fysioterapi
Forhåndskonferanse
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gravferd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmesykepleie
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmeundervisning
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ

J
Jegerprøven

K
Kommunalt lån (sosiallån)
Kulturskole - opptak
Kommunal garanti for lån
Kommunal bolig
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legionellasmitte - forebyggende tiltak

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Miljøplager eller -risiko
Melding til barnevernstjenesten

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Psykiske helsetjenester
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rådgiving i skolen
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving

S
Skolefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Samlivskurs
Skoletilhørighet
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Svangerskapsomsorg
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Støttekontakt
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skogplanting - tilskudd
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Svangerskapsavbrudd
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter

T
Trygghetsalarm
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Tannhelsetjeneste
Tuberkuloseundersøkelse
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaksiner
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd