Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Tjenester A-Å
L S F B H T D A O K I G P R E M

A
Avlastning

B
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Barselgrupper
Brukermedvirkning i skolen

D
Dagmamma - godkjenning

E
Ergoterapi

F
Familievernkontor
Fastlege
Fysioterapi
Fosterhjem

G
Gravferd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmesykepleie
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter

K
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunal garanti for lån
Kommunal bolig
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Krisesenter
Kvalifiseringsprogram

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Midlertidig husvære
Matombringing
Miljøplager eller -risiko
Melding til barnevernstjenesten

O
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer

P
Psykiske helsetjenester
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie i livets sluttfase

R
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rådgiving i skolen

S
Skolefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Samlivskurs
Skoletilhørighet
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Støttekontakt
Skolehelsetjeneste
Svangerskapsavbrudd

T
Trygghetsalarm
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Tannhelsetjeneste
Tuberkuloseundersøkelse
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)