Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
L S F B H T D A O K I G P R E M

A
Avlastning

B
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Barselgrupper
Brukermedvirkning i skolen

D
Dagmamma - godkjenning

E
Ergoterapi

F
Familievernkontor
Fastlege
Fysioterapi
Fosterhjem

G
Gravferd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmesykepleie
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter

K
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunal garanti for lån
Kommunal bolig
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Krisesenter
Kvalifiseringsprogram

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Midlertidig husvære
Matombringing
Miljøplager eller -risiko
Melding til barnevernstjenesten

O
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer

P
Psykiske helsetjenester
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie i livets sluttfase

R
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rådgiving i skolen

S
Skolefritidsordning (SFO)
Separasjon og skilsmisse
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Samlivskurs
Skoletilhørighet
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Svangerskapsavbrudd
Støttekontakt
Skolehelsetjeneste

T
Trygghetsalarm
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Tannhelsetjeneste
Tuberkuloseundersøkelse
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)