Den alminnelige eiendomsskattetaksten for 2019 er 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 11 første ledd.

I kommunestyret datert 27.februar sak xxx ble det vedtatt at alle kommunale avgifter og eiendomsskatt skal faktureres på en faktura med like beløp pr. termin, fordelt på 4 terminer. Faktura med innbetalingskort for 1. termin sendes ut med forfallsdato 20. mars 2019. For de andre terminene settes forfallsdato til 20.juni, 20.september, 20.november 2019.

Orientering om klagerett:

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Klage sendes på e-post til eskatt@balsfjord.kommune.no eller brev til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Link til elektronisk klageskjema https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3234&externalId=1933

Link til skattelistene:

Skatteliste Offentlig Ettersyn 2019.pdf

Skatteliste Offentlig Ettersyn 2019 - Fritak.pdf