I vedlagte dokumenter finnes

  • Kartoversikt, som forteller hvilke del av kommunen de ulike kartene dekker.
  • Tabell med oversikt over hvilke arealbruk som er med i planforslaget.
  • 7 kartblad som samlet viser kommunens forslag til arealplankart
  • En oversikt over de vurderinger som er gjort i forhold til alle forslagene til arealbruk som har vært vurdert i planprosessen.
  • En tekstdel til denne rundens kartforslag, som redegjør for planprosess og for vurderinger som er gjort.
  • Særutskrift fra møteprotokollen for formannskapets behandling av dette planforslaget.

Vedleggene:

2 utkast kartblad 1.pdf
2 utkast kartblad 2.pdf
2 utkast kartblad 3.pdf
2 utkast kartblad 4.pdf
2 utkast kartblad 5.pdf
2 utkast kartblad 6.pdf
2 utkast kartblad 7.pdf
Særutskrift fra formannskapet 14.des 2010.pdf
Tekstdel til 2. utkastet 14 des 2010.pdf
Hvilket område dekker kartbladene 1-7.pdf
Vedlegg til kartene Oversikt arealforslagene i 2 utkastet fsk 14 des 2010.pdf
Vurdering av arealavsetningene fra 1. til 2. utkastet til 14 des 2010.pdf

Det tas sikte på å sluttføre planarbeidet våren 2011 ved at samlet arealplanforslag med tilhørende plankart, planbeskrivelse, konsekvensvurderinger og temakartlegginger legges ut for offentlig ettersyn og høring seinest 15. april (til påske) 2011. Og at endelig plan kan vedtas av kommunestyret i juni/juli 2011.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planlegger Siri Skaalvik på e-post siri.skaalvik@balsfjord.kommune.no eller seniorrådgiver Einar N. Guleng på e-post einar@balsfjord.kommune.no eller på tlf 77 72 20 00.

En del har hatt problemer med å laste ned kart-filene over pga størrelsen, i den forbindelse legger vi de samme vedleggene i en mer komprimert form:

kart nr 1 2 utg lav oppl.pdf
kart nr 2  2 utg lav oppl.pdf
kart nr 3  2 utg lav oppl.pdf
kart nr 4  2 utg lav oppl.pdf
kart nr 5  2 utg lav oppl.pdf
kart nr 6  2 utg lav oppl.pdf
kart nr 7  2 utg lav oppl.pdf