rullestol  1. Hvem kan låne tekniske hjelpemidler?

Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonshemming på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Kvalitetsmål: Alle brukere skal til enhver tid ha nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler. Prosedyrer for søknader, utlevering, tilpassing, opplæring og service/reparasjon er kjent blant alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Lov og forskrift: Lov av 28 februar 1997 nr. 19 om folketrygd, § 10 – 6 og § 10 – 7 + forskrifter, se perm med lover og kommentarer fra Trygdeetaten. Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene

2. Ansvar og myndighet.
Alle kan i utgangspunktet søke om tekniske hjelpemidler, men det stilles krav til behovsutredningen og til en riktig begrunnet søknad, (viser til ”Veiviser i formidling av hjelpemidler” Utarbeidet av Hjelpemiddelsentralen i Troms). Ved søknad på rullestoler, stilles det krav om at søknaden er begrunnet av ergo - eller fysioterapeut. Det stilles også krav til at det i større saker, som f. eks. bolighjelpemidler er gitt en grundig behovsutredning med løsningsforslag som skal vedlegges søknad. Den som vurderer et behov og begrunner en søknad har ansvar for å følge opp brukeren etter at han/hun har mottatt hjelpemidlet. Eks. tilpassing, opplæring i bruk av hjelpemidlet, se til at brukeren har mottatt det hjelpemidlet som var ment osv. Vedtakskontoret på HMS har den endelig beslutningsmyndighet om innvilgelse eller avslag på en søknad om tekniske hjelpemidler. Avslag kan ankes i hht folketrygdloven §21.12

3. Saksgang ved lån av tekniske hjelpemidler.

3.1. Oppdagning og utredning av brukers behov.
Lov om helsetjenester i kommunene sier at kommunene har basisansvar for medisinsk rehabilitering. Dette innebærer at kommunene har ansvar for å oppdage, utrede og kartlegge de praktiske problemer som den enkelte har. Utredningen må omfatte forhold ved den funksjonshemmede, f. eks. konsekvenser, prognose, ferdigheter, motivasjon og forhold i personens miljø f. eks daglige gjøremål, samspillspartnere, livsarenaer (hjem, arbeid, skole og fritid).

3.2. Mål
For å lykkes med et tiltak/hjelpemiddel, er det svært viktig å klargjøre mål for tiltaket. Det vil si å finne ut hva tiltaket skal avhjelpe. For en del hjelpemidler til barn og unge under 26 år, kreves det av HMS at det foreligger plan og målsetting med søknaden, se eget skriv fra HMS.

3.3. Hvordan velge hjelpemiddel?
Ved kartlegging må man vurdere brukers funksjonsnivå og prognose før man velger løsning. Vil behandling som er planlagt kunne forbedre funksjonen, eller er det sannsynlig at tilstanden vil forverres? Spesielt ved valg av store og dyre løsninger er dette viktige vurderinger. Dette er ofte løsninger som krever tid å få laget og brukeren vil bli den skadelidende ved feilformidling. Motivasjon hos brukeren og evt pårørende og hjelpere er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende. Når hjelpemiddel skal velges, anbefales det å velge enklest mulig løsning som er funksjonell for brukeren. Dette vil oftest være det enkleste å betjene for brukerne og hjelpere. Det er også mindre risiko for tekniske feil.

3.4. Søknad
Søknad på hjelpemiddel skal fylles ut på skjema 5.16 som fåes på trygdekontoret. Søknaden sendes Hjelpemiddelsentralen.

3.5. Utprøving/bytting
All utprøving og bytting av hjelpemidler skal foregå etter avtale med HMS og henvendelsen skal skrives på eget henvisningsskjema, se (” Veiviser i formidling av hjelpemidler”) 3.6. Utlevering og retur av hjelpemidler Alle hjelpemidler som kommer til brukerne fra HMS kjøres ut til hovedmottaket på Storsteinnes. Vaktmester Egil Vesterelv er ansvarlig for utlevering og montering av hjelpemidler. Han utfører også nødvendige reparasjoner, eller kontakter HMS ved behov. Ved behov kan Egil og ansvarlig terapeut avtale tid om felles tilpassing/utprøving med brukere. Egil Vesterelv skal også kontaktes når hjelpemiddel skal returneres til HMS.. Hjelpemidler som skal i retur skal være merket med brukeren navn, adresse og fødselsdato. Alle som returnerer hjelpemidler har ansvar for at disse er merket. Tilbakeleveringsskjema 5.18 fåes på trygdekontoret. Egil merker hvilke hjelpemidler som skal returenes til HMS fra mottaket på Storsteinnes, samt hvilke som skal gå til kommunalt lager.

4. Rekvirering av ortopedisk hjelpemiddel.
Ortopedisk hjelpemiddel kan bære rekvireres av lege med spesialkompetanse. Søknad fylles ut på Rikstrygdeverkets 2.01 skjema og sende til henvisende lege, for videre formidling, hvis ikke denne er spesialist. Ved akutte behov kan terapeut kontakte Ortopedisk verksted direkte på telefon 77600810. Pasienten må da bekoste hjelpemidlet selv, men kan i ettertid få dette refundert fra Rikstrygdeverket etter at saken er blitt behandlet. Søknad må sendes til spesialist for underskrift i henhold til ovenstående. Foreldelsesfrist er ett år. Småhjelpemiddel som ikke refunderes av rikstrygdeverket må pasientene dekke selv.

5. Ved klage
Avslag kan ankes i henhold til folketrygdloven, § 21.12