Telefon Hjelpemiddelsentralen - 77  72 87 19

Lov og forskrift:

  • Lov av 19 november 1982 om helsetjenesten i kommunene §§1-1 – 1-3.
  • Lov av 2 juli 1999 om helsepersonell mv. §§ 2,3,4.

Ansvar og myndighet
Enhver som er ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste er ansvarlig for å oppdage og utrede behov for tekniske hjelpemidler, herunder innhente bistand fra kvalifisert personell ved behov. Hjemmetjenesten Storsteinnes har budsjettansvaret for kommunalt lager. Vaktmester Egil Vesterelv og Hjelpepleier 1. i hjemmetjenesten Storsteinnes, Synnøve Moen, er ansvarlige for praktisk organisering av formidling av tekniske hjelpemidler for korttidsbruk. Synnøve Moen er administrativt ansvarlig for registrering og innkreving av utlånte hjelpemidler. Egil Vesterelv er ansvarlig for utlevering og innhenting av utlånte hjelpemidler og for vedlikehold og reparasjoner av disse slik at de til enhver tid er av forsvarlig standard.

Beskrivelse:
Alle som oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp, herunder tekniske hjelpemidler. Kommunen har et felles lager for hjelpemidler for korttidsbruk (inntil 2 år) på Storsteinnes. I tillegg til dette låner legekontoret ut krykker mot depositum og selger nakkekraver, samt at fysio- og ergoterapitjenesten har et mindre lager av ortopediske hjelpemidler som støttekorsetter og bekkenløsningsbelten samt div. ortoser for utprøving/ utlån. Fysio- og ergoterapitjenesten låner også ut TNS apparater, sitteputer og minislides inntil 6 uker mot depositum. Lån av hjelpemidler fra det kommunale korttidslageret innvilges for 3 mnd, men kan forlenges ved behov med opptil 3 mnd i gangen inntil 2 år.

Utlevering:
Ved utlån benyttes eget skjema ” Utlån av hjelpemidler fra kommunalt lager.” Utlevering/ montering av hjelpemiddel skal fortrinnsvis utføres av Egil Vesterelv, men ved akutt behov kan andre bringe hjelpemidlet til brukeren. Den som utleverer hjelpemiddel er ansvarlig for at dette er i forsvarlig stand, samt at bruker har fått nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddel.Bruker skal signere for mottatte hjelpemidler samt beholde den rosa gjenparten som en kvittering.

Innkreving: Egil Vesterelv er ansvarlig for innhenting av hjelpemidler samt skal påse at innlevert hjelpemiddel er rengjort og uskadet. Bruker kan bli holdt ansvarlig for uforholdsmessig slitasje samt kostnader ved behov for rengjøring. Egil Vesterelv utfører forefallende vedlikehold/ reparasjoner etter normalt bruk.