Fiske i midnattsol 3Balsfjord kommune omfatter et land- og ferskvannsareal på 1495 km2 .  Av dette er 58 km2 ferskvatn fordelt på 250 fiskevatn og minst 10 elver med laks, sjø-ørret og/eller sjørøye.  Vatna er dominert av røye og ørret i til dels overtallig bestand. 

En kalk- og næringsrik berggrunn gir et næringsrikt jordsmonn som grunnlag for stor planteproduksjon og frodighet i forhold til nordlig beliggenhet.  Dette gir godt beitegrunnlag for husdyr, rein, småvilt, elg og rådyr.  Også vassdragene er relativt næringsrike etter norske forhold.  Balsfjorden og Malangen er fiskerike fjorder med egne stammer av torsk, sild og lodde.

Eierforhold.
Størsttedelen av utmarka i kommunen eies av private fordelt på mer enn 1000 grunneiere.  Staten har betydelige arealer i kommunens indre deler samt på Tennes.  Balsfjord kommune er også en stor grunneier, særlig ved Juksavatnet.  Kommunens jakt- og fiskerettigheter forvaltes av det respektive grunneierlag.  Flere av kommunens eiendommer er svært attraktive friluftsområder.

Sportsfiske i sjøen er fritt for alle både fra båt og fra land.

Malangen Grunneierlag her egen hjemmeside vedr. jakt/fiske i dette området.  Klikk her for link til siden.

Lakse- og innlandsfiske.
I Balsfjord er det mer enn 10 vassdrag med laks, sjørøye og/eller sjøørret og 250 vatn med hovedsakelig ørret og røye. 

For å kunne fiske må alle over 16 år ha betalt statlig fisketrygdavgift og løst lokalt fiskekort.  For statsgrunn gjelder Statsskogs fiskekort som fås kjøpt på postkontorene (Storsteinnes og Nordkjosbotn)  Fiskerne må dessuten være kjent med grensene for det området fiskekortet gjelder og med reglene for utøvelse av fiske.  Barn og ungdom under 16 år fisker gratis i vatn og vassdrag hvor det ikke går laks, sjøørret eller sjørøye.

Jakt.
rype hagle belte paa toemmeDe mange daler og skar som deler opp landskapet gir muligheter til varierte vandreturer og jaktturer, mens de mange flotte fjelltoppene frister fjellklatrere.  Kommunen er eier av flere utmarkseiendommer som blir opparbeidet til familievennlige utfartsområder med muligheter for bading, fiske, jakt og fotturer.

Det meste av utmarka er i privat eie hvor salg av jaktkort skjer i regi av grunneierlag.  Dette gjelder også kommunal eiendom.

For statsgrunn gjelder Statsskogs jaktkort som fås kjøpt på postkontorene.  Alle som skal jakte må ha betalt statlig jegeravgift og løst lokalt jaktkort.  Jegerne må i tillegg ha bestått den offentlige jegerprøven, være kjent med jaktregler, grensene for jaktområdet, tidsavgrensinger m.v.

Jakt på storvilt (elg) utøves i Balsfjord hovedsakelig av grunneierne/lokale.  Det finnes en liten stamme av rådyr, som det ikke er jakt på.  For gaupe er det kvotejakt og for jerv lisensjakt.  Kvotejakta på gaupe fordrer grunneiertillatelse.  I noen av grunneierlagsområdene blir denne innhentet ved kjøp av jaktkort for småviltjakt, i andre grunneierlagsområder tillates gaupejakt uten jaktkort.

Utbudet av jakt for publikum gjelder småviltjakt, fortrinnsvis lirype og fjellrype.  Jaktkortet vil normalt også omfatte harejakt, som utøves i svært liten grad.  Det er jaktbare bestander på ender og orrfugl samt en liten, men livskraftig og stadig voksende stamme av storfugl.  Det varierer fra grunneierlag til grunneierlag om jaktkort også omfatter jakt på ender, orrfugl og storfugl.