Det dreier seg om fire områder for hyttebebyggelse, ett strand-/friluftsområde og et naustområde.

Årsaken til at formannskapet valgte å ta inn disse forslagene i planen var at de ved en glipp ble uteglemt under behandlingen den 22.april d.å.

Følgende dokumenter som kan lastes ned er oppdatert i forhold til formannskapets suppleringsvedtak. De nye arealforslagene har fått numrene 141a og b, 142a, b, c og d. Alle er ved Aursvika eller på Aursnes.

Se for øvrig de andre dokumentene tilhørende 1.utkastet til ny arealplan for Balsfjord kommune