• Forventet saksbehandlingstid på innkomne søknader er 3 uker. For søknader som skal til politisk behandling må de være mottatt på rådhuset senest 4 uker før møtedato.

  • Fra og med 5.januar 2018: Grunneiers tillatelse til motorferdsel over privat eiendom må foreligge og legges ved søknad. Søknader uten bekreftelse fra grunneiere vil ikke bli behandlet før dette ligger ved.

Kjørebok:

Balsfjord kommune har fra høsten 2016 av, innført kjørebok for dispensasjoner fra lov om motorferdsel, hvor det gis begrenset antall turer. Dette på bakgrunn av at Fylkesmannen i samråd med politiet har bedt kommunene om å innføre kjørebok med begrensning på antall turer for å gjøre dispensasjonen mer kontrollerbar. Dette samsvarer også med motorferdsellovens formål som er å regulere motorferdselen. Balsfjord kommune har derfor besluttet som en prøveordning og gi maks 20 turer pr vintersesong, uavhengig av formålet med dispensasjonen, med mindre spesielle grunner taler for at det bør gis flere eller færre turer. Det vil i såfall være en skjønnsmessig vurdering for hvert enkelt tilfelle.

 

Dersom man mener at behovet for motorferdsel dreier seg om mer enn 20 turer, kan man søke om utvidet antall turer når alle turene er brukt. Utfylt kjørebok må da sendes inn sammen med søknaden. Her vil det gjøres en særskilt vurdering for hvert enkelt tilfelle, ut i fra formålet med motorferdselen, skader og ulemper for nærmiljø, natur, dyr og mennesker m.m. Utvidet antall av turer vil kun gjelde pr vintersesong.

Prøveordningen gjelder tom 31.12.2019 hvor det vil tas opp til ny vurdering. Alle som har fått tilsendt kjørebok må sende disse inn etter endt vintersesong den 30.04. med frist 31.05 for registrering hos oss.

Gebyr:
Alle som søker om dispensasjon må sende inn kart med inntegnet løypetrase som vedlegg til søknaden. Vi tegner nye kart i vårt system som skal brukes sammen med dispensasjonen. Kartproduksjonen koster kr. 566,- pr. 01.01.2015. Jfr. Betalingsregulativ vedtatt i kommunestyresak 106/2014, 03.12.2014. Ved en eventuell fornyelse av dispensasjonen, hvor vi kan bruke de samme kartene, tar vi ikke betalt.

Motorferdsel i nedslagsfelt.pdf

Motorferdsel i skytefelt.pdf

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy .....

Lov om motorferdsel i utmark ......

LOKAL FORSKRIFT TIL LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG.

Fastsatt av Balsfjord kommunestyre i 1995 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, med senere endringer ved loav av 15. januar 1988 nr. 4 og tilhørende nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15 mai 1988, med endringer av 3. desember 1990 samt forskrift om bruk av kommunens myndighet eter lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing o.l.

§1 - I medhold av motorferdselens § 4, jfr. §5 første ledd boksatv b, er det forbud mot motorfartøy på vatn og vassdrag mindre enn 2 kvadrat-kilometer.

På følgende vatn større enn 2 kvadr.kilometer:

Ytre og Indre Fiskelausvatn Josefvatn Sagelvvatn Takvatn (Balsfjords del) og Fjellfroskvatn er ferdsel med motorfartøy tillatt. Det er ikke tillatt å bruke større motor enn 10 hk. På Storvatn i Hølen er det av hensyn til drikkevannskilden ikke anledning til å b ruke motorfartøy til vanns.

§2 - I medhold av motorferdsellovens §5 første ledd - bokstav a, gis det adgang til landing og start med luftfartøy på Balsfjord sin del av Takvatnet for selskaper og enkeltpersoner som driver med ervervsmessig transport.

§3 - I medhold av motorferdsellovens §6 og nasjonale forskrifter, kan formannskapet gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy når særlige grunner foreligger.

§4 - I medhold av nasjonal forskrift til motorferdselloven, §3 andre ledd, fastsettes følgende bestemmelser for kjøring som er tillatt etter loven og forskriften eller som det gis særskilt tillatelse for:

a - kjøring med varig bevegelseshemmede og andre bevegelseshemmede etter nasjonal forskrift skal skje etter bestemte traseer tillatt av grunneierne og godkjent av formannskapet. Kjøring etter 1. mai er ikke tillatt.

b - transport av materiell og utstyr til hytter skal i størst mulig utstrekning skje etter fastlagt traseer tillatt av grunneierne og godkjent av formannskapet. Transport av materiell og utstyr til hytter forutsetter bruk av kjelke.

c - Oppkjøring av lysløyper, skibakker og konkurranseløyper i regi av idrettslag er tillatt etter nasjonal forskrifts §3 første ledd bokstav e. (Oppkjøring av skiløyper for almennheten skal skje etter traseer fastlagt av idrettsrådet og godkjennes av rådmannen.) Oppkjøring skal utføres i regi av idrettslag, vel-forening, bygdelag eller kommunen.

§5 - Det utvikles et opplegg med kjøreløyver. Slik ervervsmessig transport krever ikke særskilt tillatelse for den enkelte turen, men er betinget av at transportøren fører kjørebok. Ordningen av kjøreløyver utlyses, og organiseres slik at man får dekning for hele kommunen.

§6 - Motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en tilbørlig måte slik at det ikke oppstår skade på person, natur eller eiendom og ikke er til sjenanse for andre. Kjøring på snødekt mark, bør generelt ikke foregå etter 1. mai av hensyn til reinkalving og annen kalving og yngling på forsommeren. Særlige tillatelser for kjøring på snødekt mark gis generelt ikke for tiden 1. mai fram til nytt snødekke på høsten. Det må utvises større tilbakeholdenhet med tillatelse til kjøring på barmark fordi dette generelt fører til større naturskader.

Kjøring bør såfremt det ikke er strengt nødvendig, unngås på helligdager og høytidsdager.

§7 - Det fastsettes søknadsfrist på 14 dager før møte i formannskapet for at søknaden skal komme med og bli behandlet på møte.

§8 - Adgang til å gi disposisjon etter §6 i motorferdselloven og §5 og §6 i nasjonal forskrift er delegert fra kommunestyret til formannskapet.

§9 - Denne forskrift trer i kraft straks.