Hjemmetjenesten Nordkjosbotn består av hjemmesykepleie,  Kløverlund alderspensjonat og eldreboliger.

Det ytes tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og miljøarbeid.   Kløverlund og eldreboligene utgjør tilsammen 13 leiligheter.

Geografisk omfatter enheten Nordkjosbotn, Tamokdal, deler av Seljelvnes, Lakselvdal, Kila med grense Storfjord og til Sandbukt.

Leder for enheten er Bente Seljelv - telefon 77 72 22 42 / 905 03 160

Hjemmetjenesten Laksvatn
tur Svartnes  034  Enheten består av hjemmetjeneste og Laksvatn eldresenter med 6 boenheter.
Det ytes hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing, formidling av tekniske hjelpemidler til hjelpe- og pleietrengende i området østsiden av Balsfjorden fra Seljelva og nordøstover til kommunegrensen mot Tromsø.Kontaktinfo:
Fagleder
Bente Norheim - telefon  77 72 87 18 / 995 77 424

Hjemmetjenesten - telefon: 77 72 34 00 / 77 72 87 18 / 995 77 423

Demenskontakt: Marianne With-Dahl - telefon: 77 72 34 00

Trenger du bistand fra hjemmetjenesten ta kontakt med oss på telefon eller fyll ut egen søknad og send til:

Hjemmetjenesten Laksvatn
Laksvatnveien5
9042 Laksvatn