Hjemmetjenesten Laksvatn
tur Svartnes  034  Enheten består av hjemmetjeneste og Laksvatn eldresenter med 6 boenheter.
Det ytes hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing, formidling av tekniske hjelpemidler til hjelpe- og pleietrengende i området østsiden av Balsfjorden fra Seljelva og nordøstover til kommunegrensen mot Tromsø.Kontaktinfo:
Leder for enheten er
Bente Norheim - telefon  77 72 87 18 / 995 77 424

Hjemmetjenesten - telefon: 77 72 34 00 / 77 72 87 18 / 995 77 423

Demenskontakt: Marianne With-Dahl - telefon: 77 72 34 00

Trenger du bistand fra hjemmetjenesten ta kontakt med oss på telefon eller fyll ut egen søknad og send til:

Hjemmetjenesten Laksvatn
Laksvatnveien5
9042 Laksvatn