OBS. Har du behov for reisevaksine pga utenlandsreise må du kontakte vaksinasjonskontoret i Tromsø på telefon 77 79 13 96 eller Finnsnes telefon 77 87 18 40.  Ring i forveien for timebestilling og være tidlig ute på grunn av ventetid.  Du behøver ikke resept på forhånd.

Storsteinnes helsestasjon/helsesøstertjenesten:

 • Helsesekretær Ann-Kirsti Vangen - telefon 77 72 21 59
 • Ledende helsesøster Birgit Iversen – telefon 907 05 848
 • Helsesøster Ida Haug Espedal- telefon 901 80 768
 • Helsesøster Nina Johannessen - telefon 900 15 721
 • Jordmor Kristin Tverelv Svendsen - telefon 900 18 843
 • Helsesøster Caroline Karlsen - telefon 477 13 104

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon er et tilbud til alle barn under skolealder og deres foreldre.

Tilbudet omfatter:

 • Hjemmebesøk til alle nyfødte
 • Helseundersøkelser av barnet
 • Forebyggende psykisk helsearbeid
 • Vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • Rådgivning/veiledning av foreldre
 • Barselgrupper
 • Helseopplysning
 • Henvisning til andre tjenester ved behov
 • Samarbeid med andre instanser ved behov

Helsestasjonsprogrammet følger fastsatt program, men justeres etter individuelle behov.

Ta kontakt når dere har behov for samtale, råd eller veiledning utover de faste avtalene.

Skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot enkeltelever, grupper og skolemiljøet i grunnskoler og i videregående skole.

Dette gjøres ved å drive helseopplysning, foreldre- og elev-samtaler, helseundersøkelser og vaksinasjon.

Helsesøster samarbeider med skole, lege, fysioterapeut, psykisk helsearbeider for barn og unge, barnevern, PPT, BUP og andre tjenester som retter seg mot barn og unge.

Helsestasjon for ungdom:

Ungdommens helsestasjon er et lavterskeltilbud for ungdom i kommunen. Det er jordmor eller helsesøster tilstede. Vi beklager at vi ikke kan tilby legetjeneste for tiden. Manglende turnuslege gjør at vi ikke har en lege til å betjene helsestasjon for ungdom. Vi ønsker ungdommen velkommen!

Åpningstider: partallsuker onsdag fra kl. 15-17, Storsteinnes helsestasjon.

Jordmortjenesten:

Vi har en jordmor i 50% stilling med kontorsted på Storsteinnes helsestasjon.

Time kan bestille bestilles på telefon 900 18 843 eller 77722158 / 77722159, eller på e-post til: kristin.tverelv.svendsen@balsfjord.kommune.no

Jordmortjenesten tilbyr

 • Svangerskapsomsorg/kontroller gjennom hele svangerskapet
 • Rådgivning, fødselsforberedelse og innskriving av den gravide
 • Samtale om fødsel og veiledning ved fødselsangst eller tidligere traumatisk fødselsopplevelse. Eventuelt henvise til fødepol.UNN.
 • Organisere/ holde fødselsforberedende kurs etter behov.
 • Samarbeide med helsesøster om drift av Helsestasjon for ungdom.

Balsfjord kommune har ikke vaktordning/følgetjeneste med jordmor for den gravide. Derfor bør den gravide, som trenger faglig assistanse i forbindelse med fødsel, eller transport til fødeavdeling etter kontortid, ringe legevakt eller fødeavdeling på UNN.

Svangerskapsomsorgen i Norge er gratis. Og et tilbud til alle gravide.

Lover

 • Helsepersonelloven
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Pasientrettighetsloven kap7.

Forskrifter

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten.

Lov om pasient- og brukerrettigheter

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll  i den kommunen barnet bor eller oppholder seg i jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Foresatte plikter å medvirke til at barnet deltar på helsekontroll.

Velkommen.