Fradeling, deling og omdisponering er arealsaker som behandles etter plan og bygningsloven og jordloven;

Lovverk

Lovverk (med henvisning til lov)

Tiltak som krever søknad og tillatelse - Begreper

Relevante paragrafer

Plan og bygningsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html

Opprettelse av ny grunneiendom

Endring av eiendom

Opprettelse av ny festegrunn

§ 20-1 m)

§ 1-6

Jordloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19950512-023.html

Omdisponering

Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Deling

av landbrukseiendom eller driftsenhet

§ 9

 

§ 12

 

I fradelings - og omdisponeringssøknader, hvor det skal settes opp bygninger, ligger det alltid en omdisponering av arealet i botn, enten som en vurdering etter jordloven og/eller en vurdering av planstatus etter arealdelen til kommuneplanen.

Unntaket er når fradelingen omsøkes i regulert område og søknaden er i tråd med reguleringsformålet.

Balsfjord kommunestyre vedtok den 21.9.2011 kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011 - 2023.

Planen angir hovedtrekkene i arealdisponering og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel med kart, bestemmelser og retningslinjer finner du her; http://www.balsfjord.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.4968823-186995.html

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 19 regulerer dette forholdet.

Pbl § 19-2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon.

Det er tiltakshaver/søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Søknad om dispensasjon

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon skal inneholde:

Blankett: Søknad om dispensasjon

-          En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om dispensasjon for.

-          En redegjørelse for hvilke grunner som tilsier at dispensasjon bør gis.

-          Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, som ikke er eldre enn 1 år

-          Eventuelle tegninger i målestokk 1:100 og om nødvendig terrengprofil

-          Kvittering for, og gjenpart av nabovarsling

 

Faglige hensyn

Arealfaglige forhold

Lovverk (med henvisning til lov)

Viktige §§

Landbruk

Jordloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19950512-023.html

1, 9 og 12

Skogloven

http://www.lovdata.no/all/hl-20050527-031.html

1, 12 og 13

Atkomst

Plan og bygningsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html

27-4

Byggegrunn, miljøforhold

28-1

Reindrift

Reindriftsloven

http://www.lovdata.no/all/hl-20070615-040.html

1 og 22

Kulturminner

Kulturminneloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html

1 og 8

2. ledd

Naturmangfold

Naturmangfoldloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html

8, 9, 10 og 12

 

For å kunne behandle søknaden skal dette være med i ferdig utfylt stand og signert av grunneier:

·         Søknadsskjema         

·         Kart som viser ønsket tomt/omdisponering påtegnet tomtefigur og tomteareal

·         Nabovarsel

·         Avkjørselstillatelse

o   Søknad om avkjørselstillatelse sendes av søker til aktuell vegmyndighet; Statens vegvesen eller Balsfjord kommune.

Nødvendige søknadskjema finner du her;

Rekvisisjon_oppmBALSFJORD.pdf

Avkørselssøknad Statens vegvesen.pdf

Balsfjord kommune_Avkjørselssøknad.pdf

Festekontrakt2.1.pdf

Nabovarsel som sendes nabo.pdf

Nabovarsel til kommune.pdf

Søknad om fradeling.pdf