Balsfjord brann og redningLoven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlige gods og andre akutte ulykker.  I tillegg har brannvesenet beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen (forurensingsloven av 13. juni 2001)

Telefon Brann: 110 (enheten er tilknyttet 110-sentralen i Tromsø)

Vakttelefon: 991 55 697 (Balsfjord Brann og redning)

Overnatting:  klikk her for pdf-skjema vedr. overnatting i kommunale bygg - Meldeskjema ved overnatting i kommunale bygg
Reglement ved brenning av bygg: klikk her for pdf-dok.
Brenning av bygg, kontrollskjema -klikk her for pdf-dok.

 

Brann- og feiervesenets oppgaver:

  • hovedbrannstasjon på Storsteinnes
  • bistasjon på Mestervik
  • være innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulykker
  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen
  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg.
  • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • være innsatsstyrke ved uhell som kan føre til akutt forurensing
Kontaktinfo
Tittel Navn Kontortelefon Mobil
Brannsjef Øystein Solstad 77 79 07 01 913 65 681
Varabrannsjef/leder beredskap Morten Nilsen 77 72 21 06 909 16 695
Brannmester Kai Storbakk   906 11 851
Vakthavende utrykningsleder   991 55 697 991 55 697
Feier   77 79 07 30