Hva er boligsosialt arbeid?

Overordnet målsetning i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt, også de som trenger bistand og tilrettelegging for å skaffe seg og holde på bolig. Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. De aller fleste i Norge har en god boligsituasjon. Det finnes likevel noen grupper som har dårlige boforhold og vanskeligere enn andre for å skaffe seg egen bolig. I følge Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, har kommunen ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til mennesker som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Balsfjord kommune eier totalt 116 boenheter. Boligene blir fordelt til trengende av sosiale årsaker, rus/psykiatri årsaker, funksjonshemmede, kommunalt ansatte og eldre. 

Søknadsskjema om kommunal bolig

søknad om leie av kommunal bolig Balsfjord.pdf

søknad om leie av kommunal bolig Balsfjord.odt PDF document ODT document

søknad om leie av kommunal bolig Balsfjord.doc PDF document ODT document

Skjemaet kan du i tillegg få  på  NAV og helsesenteret.  Dette sendes til:  

Balsfjord kommune
Rådhuset

9050 Storsteinnes.

    Tildeling av kommunale boliger

Boligsosialt team tildeler de kommunale boligene, unntatt omsorgsboliger. Disse tildeles av eget overordnet inntaksteam bestående av kommunelege 1 og enhetsleder fra de kommunale sykehjemmene.

Søknader og tildeling behandles konfidensielt. 

     Boligsosialt team

Boligsosialt team er representert av fagpersoner fra NAV, byggforvaltning, og Enhet psykisk helse og rehabilitering. Etter behov suppleres teamet fra andre fagtjenester.

Arbeidet i boligsosialt team skal bestå av å utvikle gode tverrfaglige strategier og tiltak for oppfølging av utsatte grupper. Teamet skal tildele kommunale boliger, gi råd og veiledning i forhold til boligsosiale spørsmål og bidra til bedre samordning og koordinering mellom fagtjenestene. De skal også medvirke i prosessen mot egen bolig for utsatte grupper, utvikle og skriftliggjøre rutiner i det boligsosiale arbeidet og utvikle prosjekter som kan styrke boevnen til disse menneskene.  

Botid kommunale boliger

Kommunestyret har vedtatt 16.6.2010 at det skal utarbeides retningslinjer for botid i kommunale boliger med botid på maks 3 år. Dette gjelder ikke omsorgsbolig. I spesielle tilfeller ved akutt boligbehov kan det tildeles bolig for inntil 6 måneder. 

Tiltaksplanen jfr. boligsosial handlingsplan

Det er behov for flere døgnbemannede boliger for mennesker med psykiske lidelser, og kommunen mangler akuttbolig. Det er nødvendig å renovere flere kommunale boliger som er i dårlig stand.

Det må kartlegges hvilke beboere i kommunale boliger som har mulighet til å komme over i selveid bolig. Det må i fellesskap finnes frem til de nødvendige tiltak som kan muliggjøre dette. Det må i planperioden etableres bolig til ungdommer med fysisk funksjonshemming og multifunksjonshemninger med behov for døgnbemanning og fellesareal. Det stilles krav om god fysisk tilrettelegging av bolig.

Prosjekt miljøvaktmester

Prosjekt miljøvaktmester skal gi oppfølging og iverksette tiltak for bolig og boevne til personer i utsatte grupper. Prosjektet har fått tilsagn om midler fra fylkesmannen i et år med mulighet til forlengelse inntil tre år.  

Hva er en miljøvaktmester? En miljøvaktmester kan bistå med enkle vedlikeholdsoppgaver i forhold til boligen, gi veiledning til praktiske gjøremål i egen bolig og gi oppfølging og veiledning om økonomi. Miljøvaktmesteren kan også tilrettelegge og ledsage til aktivitet. De samarbeider nært med ulike faginstanser i kommunen.  

I Balsfjord kommune er det ansatt to miljøvaktmestere som hver har 50 % stilling:

Ingvild Westerbeek er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i rus og psykiatri. Hun har hovedansvar for den økonomiske oppfølgingen og veiledning i ferdigheter for å kunne bo i egen bolig.

Jack Bjørkhaug har lang erfaring i arbeid med ulike typer mennesker. Et av hans ansvarsområder er å gi hjelp og veiledning i enkel vedlikehold av bolig.

Ellers deler disse to på de andre oppgavene som inngår til en miljøvaktmester.

Ingvild Westerbeek:

ingvild.westwrbeek@balsfjord.kommun.no

Tlf: 40436469

Jack Bjørkhaug:

jack.bjorkhaug@balsfjord.kommune.no

Tlf: 91569639, mandag, onsdag og torsdag.

Klikk her for å gå til side med info om bostøtte